Bestemmingsplan bedrijventerrein Trekkersveld IV

35 hectare regulier bedrijventerrein, 166 hectare datacenter campus

 • Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV.
 • Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een campus met hyperscale datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.
 • Voor het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (mer) nodig. Daarom wordt naast een nieuw bestemmingsplan ook gewerkt aan de mer-procedure. De eerste stap daarin was de notitie reikwijdte en detailniveau.
 • Tot 21 juli 2020 lag het voorontwerp bestemmingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage. De inspraakreacties en ingediende zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota en zienswijzenota. Hier staat ook de beantwoording van de gemeente in.
 • De notitie reikwijdte en detailniveau en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage liggen nogmaals ter inzage tot en met 22 december 2020.

Notitie reikwijdte en detailniveau

 • In deze notitie wordt uitgelegd op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de Milieueffectenrapportage (MER) worden onderzocht.
 • Het geeft inzicht in hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt.
 • Op basis van de notitie reikwijdte en detailniveau MER en de ontvangen zienswijzen wordt de daadwerkelijke MER opgesteld.
 • De notitie reikwijdte en detailniveau lag tot en met 21 juli ter inzage. De ingediende zienswijzen en de reacties hierop kunt u lezen in de nota van zienswijzen.
 • Per ongeluk is in de publicatie van 9 juni niet expliciet vermeld dat de Notitie reikwijdte en detailniveau en de nog op te stellen MER naast het bestemmingsplan ziet op een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet. 
 • Op het onderdeel Ontgronding kan er daarom vanaf 9 december t/m 22 december 2020 nog een zienswijze worden ingediend.

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Het plangebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. 
 • Het voorontwerpbestemmingsplan lag tot en met 21 juli ter inzage. U kunt dit plan en de inspraakreacties met beantwoording online bekijken.