Bestemmingsplan bedrijventerrein Trekkersveld IV

 • Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV.
 • In het bestemmingsplan is verschil gemaakt tussen twee plannen: het voorontwerp bestemmingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau.
 • Dit heeft met twee verschillende wetten te maken.
 • Voor de twee plannen geldt een aparte manier van reageren.
 • Meer informatie vindt u op de projectpagina 'Uitbreiding Trekkersveld IV'.

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Het plangebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een campus met een hyperscale datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Ter inzage

Vanaf woensdag 10 juni tot en met 21 juli 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage:

 • Online via deze website. De documenten staat onder het kopje 'Documenten'.
 • Online via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Tijdens de openingstijden van het Publiekscentrum. Bel eerst naar het Publiekscentrum om een afspraak te maken om de stukken in te zien.

Reageren op het ontwerp

Een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kan:

 • online via online formulier.
 • schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
 • mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 036-5229423.

In de inspraakreactie geeft u aan op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan uw reactie gaat.

Notitie reikwijdte en detailniveau

 • In deze notitie wordt uitgelegd op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de Milieueffectenrapportage (MER) worden onderzocht.
 • Het geeft inzicht in hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt.
 • Op basis van de notitie reikwijdte en detailniveau MER en de ontvangen zienswijzen wordt de daadwerkelijke MER opgesteld.

Ter inzage

Vanaf woensdag 10 juni tot en met 21 juli 2020 ligt de notitie ter inzage:

 • Online via deze website. Het document staat onder het kopje 'Documenten'.
 • Online via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Tijdens de openingstijden van het Publiekscentrum. Bel eerst naar het Publiekscentrum om een afspraak te maken om de stukken in te zien.

Zienswijze indienen

Een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau kan:

 • via een online formulier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
 • schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
 • mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 0365229423.

In de zienswijze geeft u aan over welke onderdelen van de notitie reikwijdte en detailniveau de zienswijze uw zienswijze gaat.