Commissie bezwaarschriften

Een onafhankelijke commissie adviseert het college van B & W over bezwaarschriften.

U kunt een bezwaarschrift indienen:

  • als u een beslissing heeft ontvangen van een gemeentelijk bestuursorgaan (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester);
  • als u belanghebbende bent bij zo'n beslissing en u bent het niet eens met het besluit.

In de commissie bezwaarschriften worden alle bezwaarschriften behandeld. Uitzondering hierop zijn bezwaarschriften op het gebied van de OZB, rioolrecht en overige gemeentelijke belastingen.

Hoorzitting

De indiener van een bezwaarschrift wordt in principe altijd gehoord door de bezwaarschriftencommissie. Soms wordt er geen hoorzitting gehouden, dat kan bijvoorbeeld wanneer het bezwaarschrift buiten de termijn van zes weken is binnengekomen en een hoorzitting niets toevoegt aan het bezwaarschrift.

De hoorzittingen vinden twee keer per maand plaats op een dinsdag. De hoorzitting begint om 18.00 uur (lokatie: Gemeentehuis) en per bezwaarschrift wordt maximaal een half uur uitgetrokken. Van de hoorzitting wordt op verzoek een verslag gemaakt. 

Leden van de bezwaarschriftencommissie

  • dhr. P.W.J. Veldhuisen (voorzitter)
  • dhr. mr. G.J. Vooren (lid en plv. voorzitter)
  • dhr. G. Klompmaker (lid en plv. voorzitter)
  • dhr. J. Koelewijn (lid)
  • dhr. mr. H.J.J. Stellinga (lid)

Secretariaat: mevr. mr. P.V. de Lijster, dhr. J.L. Moerland en dhr J.A. Zandvoort

Per hoorzitting zal niet de volledige commissie aanwezig zijn, maar de (plv) voorzitter en 2 leden.


Agenda Hoorzitting Bezwaarschriften 

De voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie maakt bekend, dat de commissie op 27 augustus 2019, aanvang 18.00 uur, een hoorzitting houdt in het gemeentehuis van Zeewolde.

Agenda :

Hoorzitting 18.00 uur

Bezwaarschrift (administratief beroep) tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hoorzitting 18.30 uur

Bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom

Hoorzitting 19.00 uur

Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning

De stukken die betrekking hebben op dit bezwaarschrift, liggen - voor zover zij openbaar zijn - met ingang van 20 augustus tot en met 27 augustus 2019 (van 9.00 uur tot 12.30 uur) voor belanghebbenden ter inzage bij het secretariaat.

Voor inzage van de stukken en voor overige vragen over de agenda vragen wij u contact op te nemen met de secretaris van de commissie, de heer C. Schaap. Hij is bereikbaar per mail via secretariaatbezwaarschriften@zeewolde.nl.

Pagina opties