Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Dit houdt onder meer in dat de griffie agenda's voor commissie- en raadsvergaderingen opstelt, zorgt dat raadsleden hun stukken op tijd krijgen, maar ook dat vergaderingen goed verlopen en dat de besluitvorming klopt.

Daarnaast doet de griffie nog veel meer, te denken valt dan aan het organiseren van werkbezoeken. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor advies. Dit advies kan gaan over het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Waarvoor kunt u bij de griffie terecht?

U kunt bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda. Ook kunt u zich bij de griffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of als u meer wilt weten over uw inspraak.

Wie werken er bij de griffie?

  • Raadsgriffier: Liesbeth van Heezik 
    Zij geeft leiding aan de medewerkers van de griffie. Zij is griffier van de vergadering van de gemeenteraad en het presidium. Verder is zij eerste adviseur voor de gemeenteraad.
  • Plaatsvervangend griffier: Pablo Meegdes
  • Griffiemedewerkers: Jeannette de Vries en Veerle van der Helm

Heeft u vragen?

De gemeenteraad op Twitter

Pagina opties