Financiën gemeente Zeewolde: tekort van 3 miljoen euro dreigt (07-06-2019)

Dit item is verlopen op 01-09-2019.

Uit de Voorjaarsnota 2019 blijkt dat de gemeente Zeewolde, bij ongewijzigd beleid, in 2022 en 2023 een begrotingstekort van ruim 3 miljoen euro tegemoet gaat. Dit komt vooral door de afschaffing van de precariobelasting en de verwachte loon- en prijsontwikkeling.

Het jaar 2019 laat nog wel een overschot zien, vooral vanwege eenmalige inkomsten met betrekking tot leges voor windmolens.

Oplossingsrichtingen

Het college biedt de gemeenteraad in de Voorjaarsnota een aantal oplossingsrichtingen aan die kunnen zorgen voor een sluitende begroting. Het gaat hierbij zowel om lastenverzwaring voor inwoners en niet-inwoners, als om bezuinigingen. Moeilijke keuzes zijn onvermijdelijk.

Deze oplossingsrichtingen kunnen in de algemene beschouwingen over het financieel perspectief tijdens de raadsvergadering op 27 juni meegenomen worden. Op basis van de richting die de raad bepaalt maakt het college een dekkingsplan dat als onderdeel van de Programmabegroting 2020-2023 wordt behandeld tijdens de raadsvergadering op 7 november 2019.

Voor de langere termijn stellen B&W voor om te onderzoeken of het mogelijk is om in duurzame projecten, zoals zonneparken, te investeren. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar kan in de toekomst ook voor wat extra structurele inkomsten zorgen.

Resultaat 2018

De jaarstukken over 2018 laten in totaal een tekort van ruim 1 miljoen euro zien. Zoals al voorzien vraagt met name het sociaal domein meer geld (tekort van 2 miljoen euro). Zeewolde voelt dus ook duidelijk de gevolgen van de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Het tekort over 2018 voor het sociaal domein kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve die hiervoor is ingericht. Het college stelt voor om het overschot over de rest van de  algemene dienst (een kleine € 1 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve.

U kunt de bijbehorende stukken bekijken bij agendapunten 10 en 12 van de vergadering van de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving van 20 juni.

Pagina opties