Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur)

 • Wat is het?

  Om misbruik van onder andere vergunningen voor criminele activiteiten te voorkomen, is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) ingesteld.

  Op grond van deze wet vraagt de gemeente Zeewolde uitgebreide informatie van ondernemers die een horeca-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning willen aanvragen of verlengen. Zij moeten vragen beantwoorden over onder andere de financiering, bedrijfsvoering en de zeggenschapsstructuur van hun bedrijf.

  Met deze informatie kan het bestuursorgaan (burgemeester of het college van burgemeester en wethouders) beoordelen of het met het verlenen van de vergunning, een criminele activiteit faciliteert. Als het risico bestaat dat een vergunning gebruikt zal worden voor een criminele activiteit, dan kan het bestuursorgaan, op grond van de Wet Bibob, een vergunning weigeren, intrekken of bedrijfspanden sluiten.

  Als de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de burgemeester of college aanleiding geven, kan de wet ook van toepassing worden verklaard op aanvragen/beschikkingen in andere branches.

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Wat moet ik doen?

  De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft bestuursorganen de mogelijkheid om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

  Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovengenoemd risico, verlangen bestuursorganen, in dit geval de burgemeester of het college van B & W, meer informatie van aanvragers van vergunningen. Hiervoor is het Vragenformulier Bibob ontwikkeld.

  In eerste instantie moet het algemene vragenformulier BIBOB worden ingevuld. Als er aanleiding toe is is een uitgebreid vragenformulier nodig.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie vindt u bij het vragenformulier Wet Bibob. Dit wordt meegestuurd bij de toezending van de aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning en speelautomatenvergunning.

  De volledige beleidslijn met toelichting vindt u onder "Zie ook".

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties