(Bouw)containers of vergelijkbare objecten plaatsen

 • Wat is het?

  • Voor het plaatsen van een (bouw)container of vergelijkbaar object hebt u geen ontheffing nodig als u aan de vastgestelde voorwaarden voldoet.
  • Deze voorwaarden vindt u onder het kopje "Voorwaarden".
  • Houd er rekening mee dat u de container alleen op een parkeerplek kan plaatsen en de container maximaal twee weken op deze locatie mag staan.
  • Als het plaatsen van uw object valt buiten deze voorwaarden, is het misschien nodig dat u een (omgevings)vergunning aanvraagt. 
  • Neem in dat geval eerst contact op met de gemeente.
 • Voorwaarden

  Plaats van de container

  1. Een container mag uitsluitend geplaatst worden op een locatie waar het is toegestaan voertuigen te parkeren.

  • Het is niet toegestaan een container op een gehandicaptenparkeerplaats te plaatsen of voor een in‐ of uitrit.
  • De toegang tot belendende percelen mag niet worden ontnomen.

  2. U moet een minimale vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en ander verkeer garanderen. Voor voertuigen van de hulpverleningsdiensten geldt een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg.

  3. Als u voor bouw- of sloopwerkzaamheden een container op de openbare weg plaatst gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW): ‘Markering onverlichte obstakels’.

  In ieder geval moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. Ook moet de houder/gebruiker van de container er voor zorgen dat er niets van de container kan weg‐ of afwaaien e.d.

  Als u ruimte heeft op grond in particulier eigendom, dan moet de container daar geplaatst worden.

  4. De veiligheid van fietsers en voetgangers moet gewaarborgd worden (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de C.R.O.W.)

  5. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken.

  6. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container.


  Maximale tijd plaatsing

  7. Een container mag maximaal twee weken geplaatst worden op een locatie.

  • Op Oudejaarsavond vanaf 16.00 uur tot 08.00 uur op Nieuwjaarsdag moeten alle containers verwijderd zijn van de openbare weg.

  Afmetingen container

  8. De lengte van de container mag maximaal 6 meter bedragen en de hoogte maximaal 2,4 meter.


  Uw contactgegevens zichtbaar

  9. Op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven.


  Bevoegdheid college van B&W

  10. Het college van B&W kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.


  Aansprakelijkheid/schade

  11. De houder/gebruiker van de container is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zeewolde dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container schade lijden.

  12. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container.

  13. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container.

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties