Containers of vergelijkbare objecten plaatsen

 • Wat is het?

  • Voor het plaatsen van een (bouw)container of vergelijkbaar object hebt u geen ontheffing nodig als u aan de vastgestelde regels voldoet.
  • Deze vindt u onder het kopje "Achtergrond". 
  • Als het plaatsen van uw object valt buiten deze algemene regels, is het misschien nodig dat u een (omgevings)vergunning aanvraagt. 
  • Neem in dat geval eerst contact op met de gemeente. 
 • Achtergrond

  Algemene regels plaatsing containers of vergelijkbare objecten

  Voor het plaatsen van een container of vergelijkbaar object hebt u geen vergunning nodig als u aan de volgende regels voldoet. Als het plaatsen van uw object valt buiten deze algemene regels, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

  1. Een container mag uitsluitend geplaatst worden op een locatie waar het is toegestaan voertuigen te parkeren.

  • Het is niet toegestaan een container op een gehandicaptenparkeerplaats te plaatsen of voor een in‐ of uitrit.
  • De toegang tot belendende percelen mag niet worden ontnomen.

  2. Een container mag maximaal twee weken geplaatst worden op een locatie.

  • Op Oudejaarsavond vanaf 16.00 uur tot 08.00 uur op Nieuwjaarsdag moeten alle containers verwijderd zijn van de openbare weg.

  3. De lengte van de container mag maximaal 6 meter bedragen en de hoogte maximaal 2,4 meter.

  4. Op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven.

  5. Een minimale vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en ander verkeer moet altijd gewaarborgd zijn. Voor voertuigen van de hulpverleningsdiensten geldt een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg.

  6. Als ten behoeve van bouw‐ of sloopwerkzaamheden een container op de openbare weg moet worden geplaatst (als ruimte op particuliere eigendom van degene voor wie de werkzaamheden worden uitgevoerd bestaat, moet de container daar geplaatst worden), gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond‐  Water‐, en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW), getiteld 'Markering onverlichte obstakels'.

  In ieder geval moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. Ook moet de houder/gebruiker van de container er voor zorgen dat er niets van de container kan weg‐ of afwaaien e.d.

  7. De veiligheid van fietsers en voetgangers moet gewaarborgd worden (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de C.R.O.W.)

  8. Het college van B&W kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.

  9. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken.

  10. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container.

  11. De houder/gebruiker van de container is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zeewolde dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container schade lijden.

  12. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container.

  13. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container.

  Veiligheid

  Nooduitgangen en blusmiddelen mogen niet geblokkeerd worden. In een straal van 90 cm rondom een brandkraan mag er niets geplaatst worden. Het object mag niet in de grond verankerd worden als daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming door de gemeente is verleend.

  Op dagen of uren, waarop in verband met wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals evenementen) over het desbetreffende straatdeel beschikt moet kunnen worden, is het niet toegestaan objecten daarop te plaatsen.

  Gebruik van de grond

  In de gemeente Zeewolde is de precariobelasting niet van toepassing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Wel is het mogelijk dat er een privaatrechtelijke huurovereenkomst afgesloten dient te worden voor het gebruik van gemeente‐eigendommen.

  Wanneer de grond op de locatie waarvoor een exploitatievergunning wordt aangevraagd eigendom is van derden, moet er een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar van de grond.

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties