Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  • Als u spullen of etenswaren wilt verkopen of informatie wilt uitdelen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.
  • U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek staan.
  • Deze beschrijving gaat niet over een standplaats op de vrijdagochtendmarkt
  • Een standplaats binnen een evenement wordt binnen de evenementenvergunning geregeld. Daarvoor is geen aparte standplaatsvergunning nodig.

  Vaste standplaats

  • Een standplaats is mogelijk op een vaste dag in de week op aangewezen standplaatslocaties binnen en buiten de woonkern.
  • Als er meer aanvragen zijn voor een standplaats dan het aantal af te geven vergunningen, kunt u geplaatst worden op een wachtlijst per branche.
  • De aanvragen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst.

  Binnen de woonkern:

  • Horsterplein. Voorzieningen: elektriciteit en water.
  • Flevoplein. Voorzieningen: elektriciteit.
  • Parkeerterrein bij de voetbalkantine. Geen voorzieningen (uitsluitend voor kerstbomenverkoop).

  Buiten de woonkern:

  • Nijkerkerbrug (toestemming noodzakelijk van Waterschap Zuiderzeeland).

  Eenmalige standplaats

  • Buiten de vaste standplaatslocaties is het ook mogelijk om eenmalig op een andere locatie een standplaats in te nemen.
  • U kunt online een standplaatsvergunning aanvragen.

  Online standplaats aanvragen

 • Wat kost het?

  • standplaatsvergunning (niet markt) 1-7 dagen: € 61,70
  • standplaatsvergunning (niet markt) 2 weken - 1 jaar: € 124,45

  Voor de berekening van de huur van de locatie en het gebruik van elektriciteit wordt de berekening gehanteerd die is vastgelegd in de geldende Verordening marktgelden.

  (Tarieven 2019)

 • Achtergrond

  Toetsingscriteria

  De aanvragen voor een vaste standplaats worden getoetst aan het bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke Verordening én de volgende aanvullende beleidsregels:

  • In het belang van de openbare orde en veiligheid wordt er maximaal één vergunning per locatie per dag afgegeven.
  • Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaatslocatie geldt in principe voor onbepaalde tijd.
  • Voor de woonkern wordt er per branche per dag maximaal één vergunning verleend.
  • Voor de woonkern worden per branche maximaal 2 vergunningen per week verstrekt.
  • Het verkooppunt, waarvoor een standplaatsvergunning wordt afgegeven, moet verrijdbaar of verplaatsbaar zijn. In andere gevallen is een omgevingsvergunning verplicht.
  • Een standplaats mag maximaal 30 m2 ruimte in beslag nemen.

  (Nieuwe) aanvragen

  Als het totaal aantal aanvragen om een standplaatsvergunning het totaal aantal af te geven vergunningen overtreft stelt het college een wachtlijst op. De wachtlijst wordt aangelegd per branche. De aanvragen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst.

  Als een standplaatshouder laat weten dat hij zijn standplaats niet inneemt, kan deze vergunning aan de eerste op de wachtlijst toegekend worden in dezelfde branche of een branche die nog niet vertegenwoordigd is. Plaatsing op de wachtlijst geldt voor onbepaalde tijd, tot een vaste standplaats wordt ingenomen. Bij weigering van een aangeboden standplaats vervalt het plaatsingsnummer.

  Incidentele standplaats zonder andere activiteiten

  Dit betreft een aanvraag voor een incidentele standplaats waar de activiteit is het te koop aanbieden of afleveren van goederen of diensten. Er zijn geen andere activiteiten. Hiervoor kan een standplaatsvergunning verleend worden.

  Er kan incidenteel een standplaats ingenomen worden buiten de locaties voor een vaste standplaats. Een aanvraag hiervoor wordt getoetst aan de criteria die genoemd zijn in artikel 5:18 van de APV.

  Voorbeelden: verkoop van goederen ter ondersteuning van een vereniging, verkoop van chocolademelk in de kerstvakantie etc.

  Incidentele standplaats tijdens evenementen

  Tijdens evenementen (bijvoorbeeld een braderie) kunnen ook standplaatsen gecreëerd worden op het evenemententerrein. Deze vallen niet onder de standplaatsdefinitie in de APV, maar worden opgenomen in de evenementenvergunning (artikelen 2:24 en 2:25 van de APV).

  Incidentele standplaats ten behoeve van informatieverstrekking

  Een organisatie kan in een stand informatie willen verstrekken. Als hierbij geen goederen of diensten te koop worden aangeboden of afgeleverd, valt deze activiteit niet onder de definitie van een standplaats. Er is geen vergunningplicht voor deze activiteit. Voorbeelden zijn: stand van Amnesty International, politieke partij etc.

  Incidentele standplaats gecombineerd met andere activiteiten

  In combinatie met evenementenactiviteiten (bijvoorbeeld straattheater of het plaatsen van een springkussen) worden goederen of diensten te koop aangeboden of afgeleverd. Deze aanvraag zal getoetst worden aan de criteria die gelden voor evenementen. Als de aanvraag voldoet aan de criteria voor evenementen categorie 1, kan volstaan worden met een kosteloze melding. Voorbeelden zijn: de feestelijke opening van een winkel, aandacht vragen voor een ideëel doel etc.

  Oliebollenverkoop

  Van 1 oktober tot 1 januari kan ten behoeve van de verkoop van oliebollen één van de standplaatslocaties aangewezen worden als hier nog ruimte vrij is. Als er geen ruimte vrij is, kan de mogelijkheid bekeken worden om extra ruimte te creëren om aan de vraag van de burgers te voldoen. De beste mogelijkheid zal waarschijnlijk zijn een vaste standplaatslocatie in het centrum uit te breiden met extra ruimte. Een vergunning ten behoeve van oliebollenverkoop kan voor meerdere dagen per week afgegeven worden.

  Als er geen ondernemer interesse heeft getoond in de verkoop van oliebollen, zal een advertentie in een vakblad geplaatst worden. De ondernemer die het eerste reageert, zal deze standplaats in mogen nemen. Bij meerdere aanvragen tegelijkertijd zal door loting de plaatsing geregeld worden.

  Verkoop kerstbomen

  Van 1 oktober tot 1 januari kan ten behoeve van de verkoop van kerstbomen één van de standplaatslocaties aangewezen worden als hier nog ruimte vrij is. Als er geen ruimte vrij is, kan de mogelijkheid bekeken worden om extra ruimte te creëren om aan de vraag van de burgers te voldoen. De beste mogelijkheid zal waarschijnlijk zijn een vaste standplaatslocatie in het centrum uit te breiden met extra ruimte. Een vergunning ten behoeve van verkoop van kerstbomen kan voor meerdere dagen per week afgegeven worden.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties