Subsidie, aanvragen en verantwoorden

 • Wat is het?

  De gemeente kan subsidies verstrekken aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van o.a.

  • sport
  • cultuur
  • maatschappelijk werk
  • welzijn
  • vrijetijdsbesteding

  Doel van de subsidie

  • het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van Zeewolde 
  • het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Zeewolde

  Jaarlijks of eenmalig

  Een subsidie kan worden aangevraagd

  • voor jaarlijks terugkerende activiteiten.
   Deze subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd. Naast een algemeen formulier zijn er specifieke aanvraagformulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
  • voor een eenmalige activiteit.
   Deze subsidieaanvraag moet ten minste 12 weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd.
  • Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels die op de verschillende beleidsterreinen zijn vastgesteld.
  • Deze beleidsregels zijn per beleidsterrein te vinden onder het kopje "Zie ook".

  Subsidie verantwoorden

  • Als u subsidie van de gemeente heeft ontvangen voor een bedrag van € 5.000,- of meer, dan moet u als subsidieontvanger de subsidie verantwoorden.  
  • Dit doet u na afloop van de activiteiten of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.
  • In de verantwoording toont u aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden volgens afspraak.
  • De verantwoordingsformulieren kunt u vinden onder het kopje 'Aanvragen/formulier(en)'.

  Verordening

  De Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 en het Financieel-technisch beleidskader 2012 (en verder) zijn te vinden onder "Zie ook".

  Regels eigen vermogen en bestemmingsreserves

  Extra informatie over de regels met betrekking tot het eigen vermogen en de bestemmingsreserves zijn te vinden onder het kopje "voorwaarden".

 • Aanvragen / formulier(en)

  • Bij elk aanvraagformulier wordt gevraagd een begroting bij te voegen waarin de kosten en opbrengsten zijn opgenomen van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Een voorbeeld vindt u via het kopje "Zie ook".
 • Wat moet ik doen?

  • Een subsidieaanvraag voor jaarlijkse activiteiten moet uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd.
  • Onder het kopje "Aanvragen/Formulieren" zijn 3 aanvraagformulieren voor jaarlijkse activiteiten beschikbaar.
  • Naast een algemeen formulier zijn er specifieke formulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.

  Een subsidieaanvraag voor een eenmalige activiteit moet ten minste 12 weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd. Dit formulier vindt u ook onder het kopje "Aanvragen/Formulieren".

  Stappen en doorlooptijd

  Jaarlijkse subsidies

  De gemeente stuurt ieder jaar een brief aan instellingen die in het verleden subsidie hebben aangevraagd. In deze brief wordt ingegaan op het subsidietraject van het volgende kalenderjaar.

  Een ingeleverde subsidieaanvraag wordt door de gemeente getoetst op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken. De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond).

  Nadat de gemeenteraad de Programmabegroting en subsidieplafonds (oktober) heeft vastgesteld, vindt voor 15 december besluitvorming plaats door het college van burgemeester en wethouders. De subsidiebeschikking wordt zo snel mogelijk na besluitvorming verzonden.

  Eenmalige subsidies

  De subsidieaanvraag moet tenminste 12 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
  De gemeente toetst de aanvraag op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken.

  De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond). Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • Voorwaarden

  Regels en voorwaarden eigen vermogen en bestemmingsreserves voor subsidie-ontvangende organisaties

  De afgelopen jaren is bij de bepaling van de omvang van het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen gebleken dat bij een aantal subsidie ontvangende organisaties in hun algemene reserve (het vrij besteedbare deel van hun eigen vermogen) bestemmingsreserves opgenomen waren die niet als zodanig benoemd waren. Daardoor leek het vrij besteedbaar eigen vermogen van deze organisaties hoger dan maximaal toegestaan is (zie hiervoor regel 1c van het Financieel-technisch beleidskader 2012). Het gevolg hiervan was dat deze organisaties gekort werden op de subsidie voor de volgende subsidieperiode.

  Door deze bestemmingsreserves inzichtelijk te maken, te benoemen en uit de algemene reserve te trekken, daalde de omvang van het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen, waardoor een aantal organisaties alsnog in aanmerking kwam voor gedeeltelijke of volledige subsidieverlening.

  Verzoek om toestemming bestemmingsreserve indienen

  Bestemmingsreserves zijn toegestaan maar moeten vooraf goedgekeurd zijn door het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Zeewolde. Heeft u als subsidie-ontvangende organisatie een bestemmingsreserve die nog niet als zodanig is opgenomen, dan kunt u een verzoek om toestemming voor het aanmaken van een bestemmingsreserve indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties