Subsidie voor inwonersinitiatieven sociaal domein

 • Wat is het?

  • Inwoners, die geen rechtspersoon zijn, kunnen bij de gemeente een kleine subsidie aanvragen voor een activiteit in hun buurt.
  • Het initiatief moet worden ondersteund door minstens 4 personen.
  • Ook moet er van de begroting voor het initiatief minimaal 50% medegefinancierd worden door inwoners of andere partijen.

  Alle voorwaarden en regels voor deze subsidiemogelijkheid vindt u onder het kopje "Achtergrond".

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Achtergrond

  Beleidsregel inwonersinitiatieven sociaal domein Zeewolde

  Ex artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 (verder Asv 2012).

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  In deze regels en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder: inwonersinitiatief: een initiatief van inwoners van Zeewolde met als doel de leefbaarheid in Zeewolde te stimuleren en die de inwoners zelf, al dan niet met anderen, op vrijwillige basis uitvoeren onder eigen verantwoordelijkheid.

  Artikel 2 Toepassingsgebied beleidsregel

  1. Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor eenmalige subsidies in het kader van inwonersinitiatieven.
  2. Subsidieaanvragen hebben alleen betrekking op initiatieven die als doel hebben de leefbaarheid in Zeewolde te bevorderen.

  Artikel 3 Gevoegde aanvragen

  Meerdere aanvragen die dezelfde activiteit betreffen, worden als één aanvraag beoordeeld.

  Artikel 4 Beoordeling aanvraag

  Bij de beoordeling van de aanvraag betrekt het college in ieder geval de volgende criteria:

  1. in hoeverre het plan past binnen de beleidsregel inwonersinitiatieven sociaal domein Zeewolde;
  2. de mate waarin de wijk of het gebied maatschappelijk wordt bevorderd;
  3. de mate waarin de samenwerking met andere organisaties in de buurt of in Zeewolde wordt bevorderd.

  Artikel 5 Aanvullende voorwaarden wijk- en buurtinitiatieven

  1. De aanvrager van een subsidie voor een wijk- of buurtinitiatief is:
   a. een natuurlijke persoon die woonachtig is in de wijk of buurt waar men de activiteit wil uitvoeren of;
   b. een organisatie zonder winstoogmerk of samenwerkingsverband van natuurlijke personen die of dat met en/of namens de inwoners een initiatief indient;
    
  2. De indiener van de aanvraag moet in de aanvraag tot uiting brengen dat de aanvraag door ten minste vier mede-inwoners uit de wijk of buurt waar het inwonersinitiatief betrekking op heeft, wordt ondersteund;
  3. Er moet sprake zijn van een substantiële vrijwillige inzet en/of een substantiële bijdrage in natura door de inwoners voor de uitvoering van het inwonersinitiatief;
  4. Er moet sprake zijn van een financiële bijdrage van minimaal 50% door inwoners en/of andere partijen;
  5. Een subsidie ten behoeve van een wijk- of buurtinitiatief wordt uitbetaald aan de aanvrager.

  Artikel 6 Weigeringsgronden

  Naast de weigeringsgronden genoemd in de Asv 2012 en de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidie worden geweigerd:

  1. indien de subsidieaanvraag niet voldoet aan de in de artikelen 5 of 6 genoemde criteria en voorwaarden;
  2. indien het inwonersinitiatief conflicteert met de door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders;
  3. indien de activiteit of het initiatief niet openbaar toegankelijk is;
  4. indien er sprake is van een initiatief waarvoor financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling bestaat.

  Artikel 7 Terugkoppeling activiteit

  Zoals in de Asv 2012 vastgelegd hoeven subsidies tot € 5.000,- niet te worden verantwoord maar worden deze gelijk vastgesteld. Wel doen de organisatoren van de activiteit binnen 13 weken na afloop van de activiteit kort verslag van de verrichte activiteiten. Dat kan ook een persbericht zijn waarin staat vermeld op welke wijze de activiteit is uitgevoerd.

  Artikel 8 Slotbepalingen

  1. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 november 2016;
  2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel inwonersinitiatieven sociaal domein Zeewolde 2015 (en verder)’.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, d.d. 3 november 2015.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties