Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

 • Wat is het?

  Op 1 juli 2007 is de ‘Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Onroerende zaken’ (WKPB) ingevoerd.

  Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt voor burgers, bedrijven en instellingen om volledige informatie te krijgen over publiekrechtelijke beperkingen die op een onroerende zaak rusten. Dit kan van belang zijn bij aan- of verkoop van een stuk grond of een woning. Het is tenslotte erg nuttig dat u weet hoe de grond of het pand mag worden gebruikt en beheerd.

  Verschil publiek- en privaatrechtelijke beperkingen

  Privaatrechtelijke beperkingen worden geregistreerd bij het Kadaster. Privaatrechtelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld:

  • is de verkoper wel degene die mag verkopen;
  • zit er een huurder of andere gebruiker in het huis;
  • erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad of vruchtgebruik

  Publiekrechtelijke beperkingen op grond van de WKPB worden bij de gemeente geregistreerd en bij het Kadaster.

  • De beperkingen die een gemeente oplegt, worden bij diezelfde gemeente geregistreerd.
  • Het Kadaster registreert alle overige, niet door de gemeente opgelegde publiekrechtelijke beperkingen (die worden opgelegd door rijk, provincie en waterschap).

  Natuurlijk kunt u ook kijken op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschat (IenW) of van het Kadaster of bellen met de Klantenservice van het Kadaster.

 • Wat kost het?

  • U heeft recht op gratis inzage in de gemeentelijke beperkingen.
  • U kunt daarvoor terecht tijdens de openingstijden van het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.
  • Wilt u de informatie meekrijgen in de vorm van een gewaarmerkt afschrift, dan kan dat.
  • De kosten daarvan bestaan uit een vast bedrag  van € 25,10 en € 0,35 per pagina. Uittreksels worden overigens niet afgegeven per aanvraag of beperking maar per perceel.

  (Tarieven 2019)

 • Wat moet ik doen?

  De Wkpb geldt voor de onderstaande 15 publiekrechtelijke beperkingen:

  Gemeentewet

  • Gemeentelijk monument
  • Besluit tot het heffen van bouwgrondbelasting
  • Besluit tot heffen van baatbelasting
  • Sluiting van een woning of lokaal

  Waterstaatswet 1900

  • Besluit of bevel

  Opiumwet

  • Besluit tot sluiting van een lokaal of erf

  Huisvestingswet

  • Splitsingvergunningstelsel, appartementsrecht
  • Vordering tot woonruimte

  Wet bodemsanering

  • Kennisgeving, bevel of beschikking

  Wet voorkeursrecht gemeenten

  • Aanwijzing van gronden
  • Voorstel tot aanwijzing van gronden

  Woningwet

  • Plicht tot het treffen van een voorziening
  • Plicht tot beheer of gebruik door een derde
  • Sluiting van een gebouw, open erf of terrein
  • Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit
 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties