Inspreken

 • Bij elke raads- of commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat.
 • In de vergaderingen van de gemeenteraad wordt soms alleen een besluit genomen. De discussie over het voorstel heeft namelijk al eerder plaatsgevonden, in de raadscommissie.
 • Het inspreken is daarom het meest zinvol bij een commissievergadering. 
 • De raads- en commissieleden vormen tijdens deze vergadering hun standpunt(en) en gaan daarover in debat.

U wilt inspreken

 • U meldt dat bij de raadsgriffie, uiterlijk 24 uur voordat de vergadering van de commissie of gemeenteraad begint.
 • Dit kan via telefoonnummer 036-5229467.

Procedure

 • Wij noteren uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
 • De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.
 • Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximum lengte van de spreektijd.
 • De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.
 • Aan het eind van de bijdrage van de spreker kunnen commissieleden nog korte en verduidelijkende vragen stellen.

Inspreken over een stuk van de lijst ter inzage gelegde stukken

 • De procedure is anders als het gaat om een stuk dat op de lijst ter inzage gelegde stukken van een commissie staat.
 • Dit zijn stukken die ter kennisname zijn aangeboden aan de commissie en over het algemeen niet aan bod komen in de commissievergadering.
 • U kunt wel inspreken op een dergelijk stuk, maar meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór het begin van de vergadering bij de commissiegriffier via telefoonnummer 036-5229467.
 • Dit is om de commissieleden gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de bespreking hiervan.