Besluitenlijst gemeenteraad 01-06-2017

De raad heeft in zijn vergadering op 1 juni 2017 de volgende besluiten genomen.

De raad heeft  unaniem vastgesteld:

  1. het bestemmingsplan Horsterveld 2017
  2. het beheerplan Groen in de kern
  3. de financiële verordening van de gemeente Zeewolde 2017
  4. de brandveiligheidsverordening 2017
  5. de verordening Burgertafel Sociaal Domein 2017. De burgertafel bestaat uit inwoners van Zeewolde die het college adviseren op het gebied van het sociaal domein. 
  6. de verordening individuele inkomenstoeslag 2017

Daarnaast heeft de raad:

7. het college toestemming gegeven voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Met deze regeling wordt de ambtelijke samenwerking van  Ermelo, Harderwijk, en Zeewolde geregeld.  De samenwerking wordt verder uitgebreid met  de taken  voor het Sociaal Domein en bedrijfsvoering.

8. met ingang van 1 september 2017 een nieuwe voorzitter en nieuw lid benoemd van de rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand vanwege het aftreden van de huidige voorzitter en een lid.

9. mevrouw F. Doctor, benoemd tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ).

10. ingestemd met de duurzaamheidsvisie Zeewolde.

11. het initiatiefvoorstel dat dat is voorbereid door raadswerkgroep Het Baken vastgesteld.  Het college zal een extern bureau een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren  voor de mogelijkheden van vernieuwing van sportcomplex Het Baken.  Het college legt aan het eind van dit jaar meerdere scenario’s aan de raad ter besluitvorming voor.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

De volgende raadsvergadering is op donderdag  29 juni 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis.  Deze vergadering start om 14.00 uur vanwege de Algemene Beschouwingen t.a.v. de Voorjaarsnota.