Besluitenlijst gemeenteraad 02-11-2017

De raad heeft in zijn vergadering op 2 november 2017 de volgende besluiten genomen.

De raad heeft unaniem vastgesteld:

  1. de bedrijveninvesteringszone Trekkersveld Zeewolde 2018
  2. de herziene grondexploitaties
  3. de Belastingverordeningen 2018
  4. de beleidsmatige toelichting Sociaal Domein 2016
  5. de jaarstukken Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde
  6. het beheerplan openbare verlichting

Tijdens de raadsvergadering is mevrouw Marja Strootman benoemd tot plaatsvervangend griffier. Vanwege het komende ziekteverlof van de huidige plaatsvervangend griffier is het gewenst een 2e plaatsvervangend griffier te benoemen.

Verder heeft de raad besloten:

7. het voeren van een verweer in het door Omniumscholen aangespannen administratief beroep aan het college opdragen en het door het college vastgestelde verweerschrift bekrachtigen. Door Omniumscholen is administratief beroep ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad inzake het Plan van scholen basisonderwijs 2018.  De fracties van PvdA/GroenLinks en BurgerBelang stemden tegen.

8. het college toestemming te verlenen tot wijziging van de Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland. Op basis van deze gewijzigde regeling worden de dienstverleningshandvesten tussen Almere als centrumgemeente en de overige Flevolandse gemeenten geactualiseerd en zetten de gemeenten hun samenwerking de komende jaren voort.

9. de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen met inachtneming van het gestelde in de Oplegnotitie Programmabegroting 2018-2021. Alle fracties stemden voor.

10. niet in te stemmen met het voorstel voor de gebiedsvisie Horsterwold. (Bouw)ontwikkelingen in het gebied rond de Golflaan en  Groenewoudseweg zijn dan ook van baan. Een meerderheid van 10 raadsleden bestaande uit de fracties van Leefbaar Zeewolde, D66, PvdA/GroenLinks en Zeewolde Liberaal stemde tegen.  

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

De volgende raadsvergadering is op donderdag 14 december 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze raadsvergadering zal waarschijnlijk gesproken gaan worden over renovatie en/of nieuwbouw voor sportcomplex Het Baken.