Besluitenlijst gemeenteraad 15-12-2016

De raad heeft in de vergadering op 15 december besluiten genomen.

De raad heeft unaniem:

1. het college van B&W toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling Nieuwland Erfgoed vast te stellen. De archiefwettelijke taken gaan verder onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolandse Archief.

2. besloten de egalisatiereserves afvalstoffenheffing en rioolheffing op te heffen en gelijktijdig de egalisatievoorzieningen afvalstoffenheffing en rioolheffing in te stellen.

3. de belastingverordeningen 2017 en de nota van uitgangspunten voor de financiële stukken die in 2017 worden opgeleverd vastgesteld.

4. de grondexploitatieberekeningen aangepast aan de nieuwste financiële regels voor de  Polderwijk, Ontwikkellocatie Noordereiland 2016, verschillende bedrijventerreinen zoals Trekkersveld I, II en III en Horsterparc. De raad gaat akkoord met het hanteren van andere  parameters en een langere looptijd dan 10 jaar voor de grondexploitaties.

5. de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 per 1 januari 2017 ingetrokken.

6. besloten de gebiedsontwikkeling Oosterwold conform de ontwikkelfilosofie en -strategie Oosterwold na 2016 te continueren.

7. Een aantal zienswijzen vastgesteld t.a.v. financiële stukken van gemeenschappelijke regelingen waar Zeewolde aan deelneemt.

8. Ingestemd met de huisvestingsaanvraag van het voortgezet onderwijs in Zeewolde. Het voortgezet onderwijs voor christelijk praktijkonderwijs van De Orient gaat inwonen bij De Levant. De raad stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar om De Levant hierop aan te passen.

Daarnaast heeft de raad de Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning vastgesteld. Een amendement van Zeewolde Liberaal om het verantwoorden van de toelage die fracties ontvangen te schrappen werd vanwege het ontbreken van steun in de raad ingetrokken.

De raad heeft geen besluit genomen over het voorstel  om geld ter beschikking te stellen voor renovatie en update van sportcomplex Het Baken. Het voorstel is door de raad van de agenda gehaald om het college de kans te geven het voorstel nader te onderbouwen.

Ook heeft de raad gesproken over het parkeren bij het sportpark De horst. Op enkele piekpunten zijn hier te weinig parkeerplaatsen.  De raad kan zich niet geheel vinden in de door het college voorgestelde oplossingen, zoals het realiseren  van reserve parkeerplekken aan de Woldlaan. Het college heeft toegezegd deze  parkeerplekken niet te zullen aanleggen. Daarnaast zullen de suggesties die door raadsleden naar voren zijn gebracht  tegen het licht gehouden worden.

Een door Zeewolde Liberaal ingediende motie over de tienermoederopvang in de Zonnehoeve  is door de raad verworpen.  D66 en PvdA/GroenLinks steunden naast Zeewolde Liberaal de motie.

De volgende raadsvergadering is op donderdag 23 februari 2017.

De gemeenteraad wenst u allen prettige feestdagen  en een mooi 2017.