Besluitenlijst gemeenteraad 18-02-2016

De raad heeft de volgende besluiten genomen:

Onderwerp R02S010: Ingekomen stukken

Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp Verslag van de raadsvergadering d.d. 10 december 2015

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp R02S009: Benoeming burgerraadslid, benoemingen leden raadscommissies

Beslispunten

 1. Mevrouw Ilona Sterenberg benoemen als burgerraadslid voor de fractie  van de ChristenUnie.
 2. Mevrouw Ilona Sterenberg benoemen in de raadscommissie Ruimte en Wonen i.p.v. de heer Peter Horsman.
 3. De heer Peter Horsman benoemen in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn.

Besluit: Er zijn 17 stemmen voor de benoemingen uitgebracht en 0 stemmen tegen.

De volgende besluiten zijn unaniem genomen

Onderwerp R02S003: Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland

Beslispunten

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2008 (GR GGD Flevoland 2008) overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde conceptregeling.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S007: Technische aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Veluwerand

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de technische aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Veluwerand.
 2. Af te zien van het indienen van zienswijzen als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wgr.

Besluit:  Conform

Onderwerp R02S004: Grondprijzenbeleid

Beslispunten

 1. De nota grondprijzenbeleid vast te stellen.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S002: Eerste wijziging legesverordening 2016

Beslispunten

 1. Vast te stellen de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S008: Wijziging van de begroting

Beslispunten

 1. Vast te stellen de 3e begrotingswijziging van de gemeentebegroting 2016.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S001: Nota Informele Zorg 2016-2019 “Lokaal samenspel met informele zorg”

Beslispunten

 1. De nota informele zorg Zeewolde 2016 “Lokaal samenspel met informele zorg” vast te stellen.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S011: Trouwlocaties aanwijzen

Beslispunten

 1. The Lux, Raadhuisplein 19-20, 3891 ER Zeewolde aan te wijzen als trouwlocatie
 2. Het gebouw aan Ravelijn 1, 3891 GN Zeewolde aan te wijzen als trouwlocatie voor het voltrekken van kosteloze huwelijken tijdens de renovatie van het gemeentehuis

Besluit: Conform

Onderwerp R02S012: machtiging beroep jachthaven Wolderwijd

Beslispunten

 1. De heer mr. E. Offers van Van Benthem&Keulen te machtigen om de raad te vertegenwoordigen in bovengenoemd beroep en daarnaast de heer R. Zijlstra en de heer K.C. Hamstra te machtigen om het woord te voeren tijdens de zitting, waarbij bovengenoemd beroep behandeld wordt.

Besluit: Conform

Onderwerp R02S005: Optimaliseren sturen op verbonden partijen

De raad heeft het volgende amendement unaniem aangenomen (en daarmee het volgende besluit genomen):

Besluit

 1. Kennis te nemen van de nota ‘optimaliseren sturen op verbonden partijen’
 2. Niet nu reeds een uitspraak te doen over de gewenste werkwijze en de daarbij passende instrumenten voor de raad zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de nota
 3. Een discussie over de gewenste werkwijze en benodigde instrumenten om sturing op verbonden partijen te verbeteren te voeren voor het zomerreces.

Onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag aanrijtijden ambulance in de gemeente Zeewolde

De raad heeft de volgende motie unaniem aangenomen:

Draagt het College op om:

 • in overleg te treden met de GGD Flevoland om in kaart te brengen wat er nodig is  het aantal overschrijdingen in de gemeente Zeewolde minimaal op hetzelfde percentage te brengen als in de rest van de provincie Flevoland.
 • in afwachting van de uitkomsten van het RIVM onderzoek een aantal alternatieven te onderzoeken die deze problematiek kunnen verminderen, en de consequenties daarvan in kaart te brengen in overleg met de GGD.
 • deze alternatieven voor te leggen aan de raad.

Daarnaast heeft de raad de volgende besluiten genomen:

Onderwerp R02S006: Welstandsnota 2016

De raad heeft het volgende amendement verworpen:

Besluit punt 2.2. en alle verdere verwijzingen in de nota naar een Welstandscommissie te schrappen.

Voor:  D66, Zeewolde Liberaal, PvdA/GroenLinks (4)
Tegen:  Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie, CDA,  Burger Belang (13)

De raad heeft besloten:

 1. De ontwerp welstandsnota 2016 vrij te geven voor inspraak.
 2. Indien tijdens de inspraaktermijn geen reacties op het ontwerp zijn binnengekomen de welstandsnota 2016 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
 3. De welstandsnota 2010 in te trekken op het moment dat de welstandsnota 2016 in werking treedt.

Voor: Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie, CDA, D66, PvdA/GroenLinks, Burger Belang (16)
Tegen:  Zeewolde Liberaal (1)