Besluitenlijst gemeenteraad 21-04-2016

De raad heeft de volgende besluiten genomen:

Onderwerp R03S002/15I0007473: Verordening elektronische kennisgeving  

Beslispunten

 1. De Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zeewolde 2016, inclusief de daarbij behorende toelichting, vaststellen.

Besluit: Conform

Onderwerp  R03S001/z160003669: Vaststelling beheersverordening de Akkers, Zeewolde 2016

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening overeenkomstig bijlage 2, de Lijst met aanpassingen.
 2. De beheersverordening De Akkers Zeewolde 2016, zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.BVAkkers2016-ON01 op de gebruikte ondergrond GBKN 20-8-2013 en met inachtneming van de onder  1 voorgestelde aanpassingen, gewijzigd vaststellen.

Besluit: Conform

Onderwerp R03S006/z160001551: Archeologiebeleid Zeewolde 2016

Beslispunten

 1. Het Archeologiebeleid Zeewolde 2016 vast te stellen.
 2. Het college te mandateren om tussentijds de Vrijstellingenkaart aan te passen (met uitzondering van de vrijstellingsoppervlakten en -diepten).

Besluit: Conform

Onderwerp R03S003/z160004894: Benoeming bestuurslid Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde

Beslispunten

 1. De door het bestuur van het openbaar onderwijs in Zeewolde voorgedragen kandidaat, de heer P. Keune, benoemen tot bestuurslid van de Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde (SSBZ).

Besluit:  18 stemmen voor en 0 stemmen tegen de benoeming

Onderwerp R03S004/z160006073: Werkgeverscommissie griffie 

Beslispunten

 1. Een werkgeverscommissie instellen.
 2. Aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet.
 3. De arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO door het college gewijzigd vastgesteld d.d. 15 december 2015 ongewijzigd over te nemen voor het griffiepersoneel.
 4. De raadsleden B. Sonneveld, E.J. de Jonge en Y. van Bruggen te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.
 5. Vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening werkgeverscommissie Zeewolde 2016’.

Besluit: Beslispunt 4: 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen de benoeming van de heren Sonneveld en De Jonge en mevrouw Van Bruggen.
De overige beslispunten zijn conform

Onderwerp  R03S005/15I0008226: Instructie griffier Zeewolde 2016

Beslispunten

 1. De geactualiseerde Instructie voor de griffier Zeewolde 2016 vaststellen.

Besluit: Conform