Besluitenlijst gemeenteraad 23-02-2017

De raad heeft in de vergadering op 23 februari besluiten genomen.

De raad heeft unaniem:

1. de Nota meerjaren prognose grondexploitatie 2016 vastgesteld.

2. besloten een aanvullend krediet van € 95.000,-- beschikbaar te stellen voor het (groot)onderhoud van De Verbeelding en de directe omgeving.

3. het Beheerplan Spelen 2017-2020 vastgesteld.

4. het Landschapsbeleidsplan vastgesteld. In november 2015 heeft de raad een motie aangenomen om te komen tot een Landschapsvisie voor het buitengebied van Zeewolde. Op basis van de motie is het landschappelijk kader 2017 opgesteld. Met dit kader kan een integrale afweging worden gemaakt over onder andere het beheer van het gemeentelijke groen langs de buitenwegen.

Daarnaast heeft de raad:

5. besloten om het bedrag van € 1.079.831 dat nodig is om het pand Ravelijn 1 af te waarderen tot de huidige marktwaarde van €  1,9 mln, te dekken uit de Algemene Reserve.  De fractie van PvdA/GroenLinks stemde tegen.

6. het voorstel t.a.v. het zwembad het Baken verworpen.

In december 2016 heeft de raad dit voorstel voor vernieuwing en renovatie van het Baken van de agenda gehaald. Het college heeft het voorstel vervolgens nader onderbouwd. Dit was niet voldoende voor een meerderheid in de raad om met het voorstel te kunnen instemmen. De fracties van ChristenUnie, CDA, D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal stemden tegen het voorstel (10 stemmen) waarmee het voorstel niet is aangenomen. Om verder te kunnen met de planvorming over het Baken hebben de fracties van ChristenUnie, CDA,  D66, PvdA/GroenLinks, Zeewolde Liberaal, BurgerBelang een motie ingediend. Met de motie gaat de raad zelf kaders opstellen voor renovatie en/of nieuwbouw van het complex en gaat de raad een onderzoek doen naar behoeften van gebruikers en inwoners. Naast de indieners stemde ook de VVD voor de motie. Leefbaar Zeewolde  stemde tegen. Door aanname van de motie heeft de raad bepaald dat zij in de raadsvergadering van 1 juni 2017 de op te stellen kaders zal bespreken.

Overige besluiten:

7. De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een motie vreemd aan de orde van de dag  ingediend inzake subsidiëring van vrijwilligersorganisaties. Deze motie had weinig steun in de raad. Om die reden is de motie ingetrokken.  De indieners zullen op een  later moment hier op terug komen.  

8. Aan het begin van de vergadering werd een motie van afkeuring ingediend gericht tegen wethouder Prins. De reden voor indiening voor CDA, ChristenUnie, VVD, D66, BurgerBelang, PvdA/GroenLinks en Zeewolde Liberaal  was dat zij geen afstand wil nemen van uitspraken die zij gedaan heeft in een artikel van het Financieel Dagblad van eind december 2016. De 7 indieners, tezamen 13 stemmen, stemden voor de motie, de fractie van Leefbaar Zeewolde stemde tegen.

9.  De raad heeft de heer Ab Visser benoemd als burgerraadslid voor D66.

 De volgende raadsvergadering is op donderdag 30 maart 2017. Deze vergadering vindt weer plaats in het gemeentehuis.