Besluitenlijst gemeenteraad 28-09-2017

De raad heeft in zijn vergadering op 28 september 2017 de volgende besluiten genomen.

De raad heeft unaniem vastgesteld:

  1. geluidmonitoring vliegroute Lelystad Airport langs kern
  2. de harmonisatie Peuterspeelzalen
  3. de wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland
  4. de zomerprogrammanota 2017

Tijdens de raadsvergadering heeft mevrouw Adema van de ChristenUnie na ruim 7 jaar raadslidmaatschap afscheid van de raad genomen. De heer P.J.G. Horsman neemt haar plaats in. De heer Van Kruijsbergen (BurgerBelang) werd tijdens deze vergadering benoemd als burgerraadslid.  De heer Tulleken van Leefbaar Zeewolde is benoemd als voorzitter van de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Verder heeft de raad besloten:

5. een nieuw besluit op bezwaar Aanloophaven  in het kader van de Wet Markt en Overheid te nemen. De fracties van Zeewolde Liberaal en D66 stemden tegen.

6. in te stemmen met de Energievisie. De ambitie is om in 2030 200% duurzaam te zijn als gemeente.

7. een ‘besluit in het kader van het algemeen belang’ te nemen, conform Wet Markt en Overheid, voor een gemeentelijke garantstelling voor € 200.000,- t.b.v. het zonnepanelenproject van de coöperatie ZeewoldeZon.

8. de Verordening Starterslening 2017 vast te stellen.

Op voorstel van de fracties van PvdA/GroenLinks, D66 en Zeewolde Liberaal heeft de raad een amendement aangenomen om de maximale prijs van koopwoningen waarvoor een starterslening kan worden verkregen te verhogen van € 185.00,--naar € 210.000,--

9. De fractie van de VVD heeft een motie vreemd aan de orde van de dag van ingediend over de bevoegdheden die de nieuwe wet Woonoverlast biedt.  Deze bevoegdheden v oor de burgemeester zullen een plek krijgen in de APV die in december aan de raad wordt aangeboden. Alle fracties steunden de motie.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

De volgende raadsvergadering is op donderdag 2 november 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze raadsvergadering worden onder meer de begroting 2018 en de belastingverordeningen worden besproken.