Besluitenlijst gemeenteraad 29-06-2017

De raad heeft in zijn vergadering op 29 juni 2017 de volgende besluiten genomen.

De raad heeft unaniem vastgesteld:

 1. de beheersverordening Kustzone
 2. de fractieverantwoordingen 2016
 3. de Nota Reserves en voorzieningen
 4. de zienswijze begroting 2018-2021 Meerinzicht
 5. de zienswijze eerste begrotingswijziging 2017 Meerinzicht 
 6. de zienswijze meerjarenbegroting 2018-2021 SDV
 7. de zienswijze jaarverslag/ jaarrekening 2016 en begroting 2018 Regio Noord Veluwe
 8. het verslag van werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat bijeenkomst van 12 april 2017

9. De raad heeft na de  Algemene Beschouwingen de Voorjaarsprogrammanota 2017 vastgesteld. In deze nota worden ontwikkelingen uitgewerkt die straks in de begroting voor het jaar 2018 en verder worden verwerkt. Daarbij zijn door de fracties in de raad 6 moties ingediend. 3  moties zijn aangenomen, 2 ingetrokken en 1 verworpen. De volgende 3 moties zijn aangenomen:

 • Motie over duurzaam wonen van ChristenUnie en CDA, 9 voor en 8 tegen
 • Motie toekomst gericht besturen ingediend door ChristenUnie en CDA, 16 voor en 1 tegen
 • Motie Gast van de Raad van ChristenUnie en CDA, 11 voor en 6 tegen.

Verder heeft de raad besloten:

10. de jaarstukken 2016 vast te stellen. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van afgerond € 849.000,-. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

11. de aanvraag van Stichting Omniumscholen voor opname op het Plan van Scholen 2018 af te wijzen.

12. in te stemmen met de zienswijze ontwerpbegroting 2018, MJR 2019-2021 en jaarrekening 2016 GGD.  Het amendement van Zeewolde Liberaal, BurgerBelang en VVD om in de zienswijze aan de GGD op te nemen de wens voor  een  ambulancepost in de kern van Zeewolde werd unaniem aangenomen.

13. Een motie vreemd aan de orde van de dag van Zeewolde Liberaal, D66 en Burgerbelang over de aanpassing van de huisstijl van Zeewolde werd ingetrokken na de toezegging van het college om eerst te gaan kijken welke beeldmerken de gemeente Zeewolde al voert.  De raad wordt hierbij betrokken.

De vergaderingen van de raad zijn live te volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

De volgende raadsvergadering is op donderdag 28 september 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis.