Iets melden aan de gemeente

 • Zwerfvuil? Losse tegels in de stoep? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Meld het ons direct online.
 • U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app of Liteweb (alleen storing straatverlichting).
 • Heeft u een klacht over een medewerker, afdeling of bestuurder? Daarover kunt u een klacht indienen.
 • U kunt ook bellen naar de gemeente via 036 522 9522. Ook 's avonds en in het weekend. Aan het eind van het bandje wordt het noodnummer genoemd dat u kunt bellen.
Uw melding doorgeven

 • Wij geven een storing door aan het bedrijf dat voor ons de reparaties uitvoert. Dit bedrijf voert zo snel mogelijk de reparaties uit.
 • Alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen komen we direct in actie.

Een storing aan een laadpaal in de openbare ruimte meldt u bij de exploitant van de laadpaal. Op de laadpaal staat het storingsnummer dat u kunt bellen.

Vindt u een dood dier langs de weg, langs of in het water of ergens anders in de openbare ruimte? Geef dit door aan de dierenambulance (0341-230529).

Dood huisdier

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak. Zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

 • U kunt het laten ophalen door de dierenambulance: 0341-230529.
 • U kunt het laten begraven of cremeren.
 • U kunt het begraven in eigen tuin of op eigen terrein. Het graf moet dan minimaal 75 centimeter diep zijn. U mag het dode dier niet verpakken in plastic of andere stoffen die schadelijk zijn voor de bodem.

 • Wanneer boomtakken van de buren boven uw tuin hangen, kunt u hen vragen deze takken weg te snoeien.
 • Als uw buren daar niet op reageren, dan kunt u het beste uw vraag nog eens per brief doen. In deze brief stelt u een bepaalde redelijke termijn, bijvoorbeeld 6 weken, waarbinnen de takken weggehaald moeten worden.
 • Probeer altijd in goed overleg met uw buren eruit te komen.
 • Als uw buren geen actie ondernemen, dan mag u de takken zelf afzagen. Let op: u mag niet zonder toestemming op het terrein van de buren komen.
 • Doorschietende wortels mag u doorzagen en verwijderen, maar niet zo dat de boom of heester onherstelbaar beschadigd wordt.

Afstand tot de erfgrens

 • De afstand van bomen tot de grenslijn moet minimaal 2 meter zijn (gemeten van het midden van de voet van de boom).
 • Voor heesters en heggen geldt een afstand van minimaal 50 centimeter.
 • Ook kan een kleinere afstand zijn toegestaan laten, als de buren toestemming hebben gegeven.
 • Verder is een kleinere afstand toegestaan, als de boom, heester of heg niet hoger is dan de scheidsmuur tussen beide erven.

Hoogte van bomen

 • Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken. Er is geen maximale hoogte voor bomen.

 • U kunt uw melding over wateroverlast doorgeven aan het Waterschap Zuiderzeeland.
 • Denk aan: vernielde planten of groen, te veel bagger in de sloot, zwerfafval in de sloot of dode dieren.

 • U kunt uw melding over wateroverlast doorgeven aan het Waterschap Zuiderzeeland.
 • Waterschap Zuiderzeeland verzorgt in opdracht van de gemeente Zeewolde het rioolbeheer.

Wat kunt u zelf doen?

Heeft u last van houtrook door een vuurkorf, open haard of houtkachel in uw omgeving, ga dan in gesprek met de 'stoker’. De meeste mensen zijn bereid om rekening te houden met de buren. 

Het is belangrijk om er samen goed uit te komen, want de gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Lukt het niet om er samen goed uit te komen, dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Wat doet de gemeente bij een melding stookoverlast?

 • Wij controleren ter plaatse of de stookinstallatie voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012.
 • Ook kijken we of er sprake is van overlast op basis van de zogenaamder verdunningsfactor. Dit betekent dat we onderzoeken of de rooklucht voldoende is verdund om weer als ventilatielucht te kunnen dienen.
 • Het kan zijn dat u overlast ervaart terwijl de stoker voldoet aan alle wettelijke vereisten. Voldoet de stoker aan alle wettelijke eisen dan kan de gemeente het stoken niet verbieden of andere maatregelen afdwingen. 

Handige links:

 • Jongeren spreken vaak met elkaar af op straat: bij een bankje, op een speelplaats of een hangplek.
 • Vaak gaat dit zonder problemen, maar soms voelt dat als overlast. 

Wat kunt u zelf doen?

 • Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren.
 • Zij staan vaak niet stil bij wat hun gedrag (overlast) voor u betekent.
 • Heeft u behoefte aan meer tips of heeft u hier hulp bij nodig?
 • U kunt contact opnemen met de straathoekwerkers via m.jongetjes@nummer-13.nl.

Wat doet de gemeente?

 • Signalen over jeugdoverlast nemen we serieus.
 • De gemeente werkt veel samen met de politie, het straathoekwerken andere organisaties.
 • Er is regelmatig overleg met elkaar over plekken waar jeugdoverlast wordt ervaren.
 • We maken gezamenlijke afspraken over de aanpak.

Melding doen

 • Heeft u hinder of overlast door jongeren?
 • U kunt een online contactformulier invullen. Een medewerker van afdeling Veiligheid bekijkt de melding en neemt eventueel contact met u op.
 • U kunt ook de politie bellen via 0900 - 8844.

Blokkades op het pad of ontbrekende routebordjes kunt u vanaf nu melden op www.meldpuntroutes.nl.

Overheidsorganisaties zijn verplicht om gebruik te maken van gegevens uit de basisregistraties om burgers, bedrijven en organisaties van dienst te kunnen zijn. Het is dus belangrijk dat die gegevens kloppen.

Ontdekt u een fout in uw gegevens, dan moet de overheidsorganisatie die fout oplossen. U moet bij de organisatie zelf een melding doen. Is het niet duidelijk bij welke organisatie u moet zijn? Neem dan contact op met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het Meldpunt brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.