Onder voorbehoud gemeentelijke investeringsbijdrage voor Groene Schuur

Een mogelijke sluiting van de Groene Schuur liet het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde niet onberoerd. Na verschillende oriënterende gesprekken met de Groene Schuur is het college bereid om onder bepaalde voorwaarden een investeringsbijdrage te verlenen van maximaal 55.000 euro. Dit onder voorbehoud, want het is aan de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.

Het bestuur van de Groene Schuur heeft diverse inspectierapporten en financiële prognoses aangeleverd om te onderbouwen dat, als de financiën voor het onderhoud eenmaal rond zijn, zij daarna zonder gemeentelijke ondersteuning verder kunnen.

Zonder hulp dreigt sluiting

De Groene Schuur organiseert sinds jaar en dag feesten voor opgroeiende jongeren in Zeewolde. Eind juni vorig jaar luidde de Groene Schuur de noodklok en gaf aan dat er dringend groot onderhoud aan het pand nodig is. Het dak, de goten, het schilderwerk en de ventilatiesystemen verkeren in slechte staat. Zelf hebben zij hiervoor niet de middelen. Als er niet snel een oplossing gevonden wordt, dan is de organisatie genoodzaakt alle activiteiten te stoppen en de deuren te sluiten. Een door de Groene Schuur gestarte petitie werd ruim 2.000 keer ondertekend.

Investeringsbijdrage

Het college is dus bereid om onder nadere voorwaarden een investeringsbijdrage te verlenen voor een derde van de kosten, tot maximaal 55.000 euro. Een van de voorwaarden was dat er een actueel en volledig inzicht zou komen in de onderhoudstaat van het pand. Een andere voorwaarde is dat de Groene Schuur  na uitvoering van het onderhoud zelfstandig verder kan. Om dit te kunnen aantonen, is het bestuur voortvarend aan de slag gegaan.

Crowdfunding en sponsoring

Naast het eerdergenoemde onderhoud, wil de Groene Schuur graag het dak isoleren. Dit is alleen mogelijk als het dak vervangen wordt. Dit brengt 66.000 euro aan kosten met zich mee, maar zorgt ook voor een lastenverlichting en verbetering van de exploitatie. Als een derde van de investeringskosten gesubsidieerd kan worden, wil de Groene Schuur het resterende deel inzamelen door inzet van eigen middelen, sponsoring en crowdfunding. Daarnaast wil de Groene Schuur extra inkomsten genereren door delen van het terrein te verhuren. Met een geïnteresseerde partij zijn al diverse gesprekken gevoerd.

Raadsvoorstel

In de huidige gemeentebegroting zijn geen middelen opgenomen om in te zetten voor de gevraagde investeringsbijdrage. Daarom heeft het college in de vergadering van dinsdag 25 juni besloten hierover een voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal dit voorstel naar verwachting in september 2024 behandelen. Dit vraagt dus nog even tijd. September is ook het startmoment van het nieuwe seizoen voor de Groene Schuur. Bij een positief raadsbesluit zal de Groene Schuur in september dus ook weer jongerenactiviteiten gaan organiseren.