Home > Inwoners > Bestemmingsplan, wijzigen

Bestemmingsplan, wijzigen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

 • Wat moet ik doen?

  Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, neemt u contact op met de gemeente.

  Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

  De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
  • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Aanpassen bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

 • Wat heb ik nodig?

  Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

  • omschrijving van bouwplannen
  • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
  • situatietekeningen en/of plattegrond
 • Hoe werkt het?

  Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

  U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Het bestemmingsplan is het enige plan met betrekking tot de ruimtelijke ordening, dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden, niet alleen burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer verbeeldingen of plankaarten
  • regels ten aanzien van de bebouwing en het gebruik
  • een toelichting

  Er zijn verschillende soorten regels:

  • De bebouwingsregels, waarbij eisen gesteld kunnen worden aan zaken zoals aard, nadere situering, hoogte, diepte, aantal bouwlagen van bouwwerken.
  • De gebruiksregels kunnen bepaalde vormen van gebruik verbieden. De plankaart laat zien welke bestemming voor welk gebied geldt.
  • Daarnaast is soms een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden is dan een omgevingsvergunning van B & W vereist.

  Het inrichten van de ruimte in Nederland gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen. Deze worden opgesteld door het rijk, provincie en gemeente. Een voorbeeld van een rijksplan is de Nota Ruimte. Hierin geeft het rijk haar mening over het ruimtelijk beleid en legt daar zaken in vast die een (inter-)nationaal belang hebben.

  De provincie Flevoland heeft in 2006 een nieuw Omgevingsplan vastgesteld. Daarin staat al iets nauwkeuriger waar steden en dorpen kunnen groeien en waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Het Omgevingsplan is een toetsingskader voor het opstellen van een bestemmingsplan. Een vastgesteld bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met het ruimtelijk beleid van de bovenliggende overheden.

 • Tips

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

 • Handige links

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Contact

Iets melden of vragen

Openingstijden     
 

Bezoekadres

Gemeente Zeewolde
Raadhuisplein 1
3891 ER  Zeewolde

E-mail: info@zeewolde.nl

Telefoon: 036-522 9 522

 Naar boven