Omgevingsvisie, plan en programma

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin beschrijven we met elkaar wat we echt belangrijk vinden. In de omgevingsvisie maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente.

  • In de omgevingsvisie beschrijven we hoe Zeewolde er in de toekomst uit gaan zien. 
  • We kiezen met elkaar wat voor een gemeente we willen zijn: inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers…
  • …en hoe we omgaan met uitdagingen als de vraag naar woningen, gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatverandering.

Omgevingsplan voor heel Zeewolde

  • Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. De plannen worden duidelijker en zijn ze makkelijker online in te zien. We maken ook een omgevingsplan voor heel Zeewolde.
  • Veel van onze verordeningen gaan op in het omgevingsplan. Samen met een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij het maken van het omgevingsplan bekijken we of hier aanpassingen in nodig zijn.

Wat staat er in het omgevingsplan?

  • In het omgevingsplan komt te staan welke ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk zijn en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen.
  • Bestemmingsplannen en bepaalde (delen van) verordeningen gaan op in het omgevingsplan.
  • Een vergunningaanvraag wordt getoetst aan de regels in het omgevingsplan.

Programma's omgevingswet

De gemeente kan het beleid dat staat in de omgevingsvisie uitwerken in programma’s. De programma’s zijn de maatregelen die de gemeente neemt om de visie uit te voeren. Programma’s hebben soms een speciaal onderwerp zoals wonen of mobiliteit. Of zijn gericht op de ontwikkeling van een bepaald gebied.