Taken van het waterschap en de provincie

Wat doet de provincie?

 • Indelen van de ruimte: Bepalen waar ruimte is voor natuur, huizen, wegen, wter en bijvoorbeeld wind- of zonneparken
 • Natuur en milieu: Zorgen voor natuur en natuurherstel, vergunningen verlenen en controles uitvoeren
 • Klimaat en energie: Samen met inwoners en bedrijven werken aan verduurzaming
 • Openbaar vervoer: zorgen voor streekvervoer in de hele provincie
 • Wegennetwerk: aanleg en onderhouden van provinciale (vaar)wegen
 • Cultuur en monumentenzorg: beschermen en behouden van monumentale landschappen en gebouwen
 • Regionale economie: zorgen voor meer werkgelegenheid
 • Toezicht houden op het functioneren van gemeenten en waterschappen

Wat doet een waterschap?

 • Beheren en versterken van dijken en sluizen: zorgen voor onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen
 • Zuiveren rioolwater: Schoonmaken van al het water dat we gebruiken
 • Regelen waterstand: Water wegpompen bij veel regen. Water vasthouden bij droogte.
 • Zorgen voor schoon water: Zorgen dat het water in de rivieren en sloten schoon en gezond is voor mens, dier en plant.