Watervergunning

  • Voor sommige kavels geldt dat deze zich bevinden binnen de beschermingszone van de waterkering.
  • Voor deze kavels dient het bouwplan voorgelegd te worden aan Waterschap Zuiderzeeland. Afhankelijk van de te realiseren bebouwing is een watervergunning nodig.
  • Deze watervergunning kunt u bij het Waterschap Zuiderzeeland aanvragen.

Online watervergunning aanvragen bij Waterschap Zuiderzeeland