Marktplaats aanvragen

 • Wat is het?

  • Wilt u een standplaats op de weekmarkt van Zeewolde?
  • Vraag dan een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

  Marktmeester

  • Voor het goed verlopen van de markt heeft de gemeente Zeewolde een marktmeester.
  • Meer informatie over zijn taken en verantwoordelijkheden vindt u onder het kopje "Achtergrond".
 • Wat kost het?

  • Vaste standplaatsvergunning markt: € 61,70

  (Tarief 2019)

 • Aanvragen / formulier(en)

 • Achtergrond

  Taken en verantwoordelijkheden marktmeester: 

  • Het handhaven van en het toezicht houden op de orde op de markt is in het bijzonder opgedragen aan de marktmeester.
  • De marktmeester ziet erop toe dat alle voorschriften en instructies op het marktwezen betrekking hebbende worden nageleefd.
  • De marktmeester waakt voor beschadiging van gemeente eigendommen tijdens en op de markt en geeft ingeval van beschadiging van deze eigendommen daarvan kennis aan de instanties die daarvan kennis behoren te dragen.
  • Het is de marktmeester verboden giften dan wel beloningen in geld of goed, in welke vorm ook, als gevolg van of in verband met in zijn werkkring bewezen diensten of nog te bewijzen diensten aan te nemen of uit te lokken en tegenover de op de markt komende of handeldrijvende kooplieden verplichtingen te scheppen, die hem in de vrije en nauwgezette vervulling van zijn functie zouden kunnen belemmeren en schaden.
  • Met betrekking tot zijn werkzaamheden op of ten behoeve van de markt dan wel zijn verantwoordelijkheden voortvloeiende uit zijn taak en/of deze instructie is de marktmeester te allen tijde verantwoording schuldig aan het hoofd van de afdeling Publiek.
  • In de gevallen, waarin deze instructie niet voorziet, gedraagt de marktmeester zich volgens de voorschriften, die door of namens burgemeester en wethouders aan hem worden gegeven.

  Administratie

  • De marktmeester int de marktgelden van de meelopers en standwerkers en schrijft hiervoor kwitanties uit.
  • Hij draagt de gelden af aan de comptabele van de gemeente Zeewolde.
  • Voert controle uit op de ingenomen m2 door de vaste marktplaatsen.

  Voorbereiding

  • De marktmeester is verantwoordelijk voor de wijze van opstelling van de marktkramen op de markt. Hij draagt zorg voor voldoende breedte van de doorgangen tussen de kramen in verband met de toegankelijkheid voor hulpverlenende instanties bij eventuele calamiteiten.
  • De marktmeester treedt op als adviseur voor de plaatselijke Marktadviescommissie.
  • Onder verantwoording van en door tussenkomst van het hoofd van de afdeling Publieksservice geeft de marktmeester gevraagd en ongevraagd adviezen inzake marktaangelegenheden.

  Uitvoering

  • De marktmeester dient tijdens de uren, gedurende welke de markt wordt gehouden op de markt aanwezig te zijn, of in ieder geval direct (telefonisch) bereikbaar te zijn. Daarnaast dient de marktmeester zowel een half uur vóór het officiële aanvangsuur als ná het officiële sluitingsuur op de markt aanwezig te zijn. Hij ziet er op toe, dat de kooplieden de ruimten rond hun marktkramen tijdens en na afloop van de markt schoonhouden.
  • De marktmeester ziet toe op de juiste uitoefening van het bepaalde in de "Marktverordening Zeewolde 2009".
  • De marktmeester handhaaft de orde op de markt; zo nodig vraagt hij assistentie van de politie.
  • De marktmeester is bevoegd marktartikelen, die naar zijn oordeel onrein of bedorven zijn, niet toe te laten of te doen verwijderen. Alvorens daartoe over te gaan vraagt hij advies van de Voedsel en Waren Autoriteit.

  Slotbepalingen

  • De marktmeester wordt bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis vervangen door een door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaatsvervanger.
  • De bepalingen van deze instructie zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de marktmeester bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis in zijn functie vervangt.
  • In geschillen omtrent de toepassing van deze instructie wordt beslist door burgemeester en wethouders.
 • Tips

  Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  De vergunning is voor u persoonlijk, en alleen in bepaalde vastgestelde gevallen over te dragen aan een ander. Neem hiervoor altijd contact op met de gemeente.

 • Zie ook

 • Contact

  Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

  Online uw melding of vraag doorgeven

Pagina opties