Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook stapsgewijs de Wet Kwaliteitsboring voor bouwen (Wkb) ingevoerd in 2024. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als u uw voornemen tot bouwen indient bij de gemeente, moet u rekening houden met de Wkb.

Met ingang van 1 januari 2024 toetst de kwaliteitsborger of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften (bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). U huurt zelf een kwaliteitsborger in.

Lees meer over de Wkb

Welke bouwwerken vallen onder de Wkb?

De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 voor bouwen van nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld:

  • grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.
  • Ook woonboten, recreatiewoningen en in industriebouwen van maximaal 2 bouwlagen vallen daaronder.

De kwaliteitsborger toets de bouwkwaliteit voor tijdens en na de bouw. 

  • Voor de bouw: de kwaliteitsborger controleert of het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften.
  • Tijdens de bouw: de kwaliteitsborger controleert de bouw
  • Na de bouw: als de bouw aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op die u aan de gemeente toestuurt. 

Als u gaat bouwen checkt u via het Omgevingsloket welke regels er gelden en of u vergunningen nodig heeft. Ook moet u bij de gemeente melden dat u gaat starten met bouwen. Daarbij geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Er is een website beschikbaar waar u een kwaliteitsborger kunt vinden, dat is: Register | Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (tlokb.nl)
 

Dit geldt in eerste instantie nog niet voor verbouwen. Zoals het er nu naar uitziet, geldt de Wkb hiervoor per 1 juli 2024.

Stappenplan Wkb melding Gevolgklasse I

Huur een kwaliteitsborger in

U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers

Dien een bouwmelding in

U mag pas beginnen met bouwen, als u een complete melding heeft ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding via het Omgevingsloket:

  • Ga naar ‘Aanvragen’.
  • Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
  • Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.

Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever ook de overige informatie aan die gevraagd wordt. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. 4 weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen.

Start met de bouw

2 dagen voor de bouw begint, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit heet: informatieplicht.

Controle door kwaliteitsborger
  • De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.
  • U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Let op: de gemeente kan ook controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Zij kan ook handhaven als dat niet zo is. De kwaliteitsborger kan dit niet.

Meld het einde van de bouw

1 dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Doe een gereedmelding

U mag het bouwwerk pas gebruiken, als u een complete gereedmelding heeft ingediend. Dat doet u minimaal 2 weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken. Dat gaat via het omgevingsloket. Hierbij heeft u de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) bij nodig.

De gemeente geeft aan of uw gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen.