Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

 • In het bestemmingsplan Buitengebied is sinds medio 2010 een afwijkingsregeling opgenomen voor het tijdelijk huisvesten van agrarische arbeidsmigranten op het agrarische bouwperceel.
 • Begin mei 2012 heeft het college van B & W deze regeling heroverwogen.
 • Dit heeft geleid tot aanpassingen: De nieuwe regeling maakt onderscheid tussen kortdurend verblijf in tijdelijke voorzieningen (maximaal 12 weken) en langer tijdelijk verblijf in permanente voorzieningen.

Meldingsplicht voor tijdelijke voorzieningen

 • Voor kortdurend verblijf van maximaal 12 aaneengesloten weken per jaar in een mobiel kampeermiddel (= tent, toercaravan of kampeerauto) op het agrarische bouwperceel is een melding voldoende.
 • De meldingsregeling geldt voor maximaal 20 kampeermiddelen.
 • De voorwaarden, met name op het gebied van brandveiligheid en hygiĆ«ne, zijn vastgelegd op het meldingsformulier.
 • Het formulier tijdelijke huisvesting arbeidskrachten (pdf, 557 KB) moet ieder jaar opnieuw worden ingevuld en moet uiterlijk op 1 december zijn ingediend, voorafgaand aan het jaar van plaatsing.

Vergunningplicht permanente voorzieningen

 • Voor permanente huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van arbeidsmigranten is een omgevingsvergunning vereist.
 • De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met afwijking (voorheen: ontheffing) van het bestemmingsplan.
 • Het college van B & W wil alleen vergunning verlenen voor huisvestingsvoorzieningen in de vorm van een logiesgebouw op een agrarisch bouwperceel. Voorwaarden zijn onder andere:
  • maximaal 50 personen
  • wintersluiting (maatwerk mogelijk)
  • voldoende randbeplanting
  • verhaalsovereenkomst planschade (in verband met eventuele benadeling van derden)
  • Daarnaast gelden de gebruikelijke wettelijke vereisten voor logiesgebouwen.
 • Voor het aanvragen van de vergunning kunt u terecht op www.omgevingsloket.nl