Jaarrekening

Jaarlijks geeft de jaarrekening (of programmarekening) verantwoording over de financiën van de gemeente over het achterliggende jaar. De programmarekening wordt elk jaar in juni door de gemeenteraad vastgesteld. 

Inkomsten en uitgaven van de gemeente

Inkomsten

De belangrijkste inkomsten van de gemeente zijn:

  • onroerende zaakbelasting
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen, paspoort
  • huren, dividenduitkeringen, rente

Uitgaven

De gemeente kent (vooral) de volgende uitgaven:

  • rente en afschrijving van investeringen
  • subsidies en bijdragen
  • bij de uitgaven voor afval, riool en grondexploitatie is uitgangspunt dat deze volledig gedekt worden door de inkomsten daarvan
  • salariskosten