Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen

 • De gemeente kan een onderzoek instellen om te controleren of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat.
 • Dit heet een adresonderzoek.
 • U kunt zelf ook een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt dit doen als iemand op uw adres staat ingeschreven, maar daar niet woont.

Werkwijze onderzoek

 • Wij con­tro­le­ren of u nog steeds op het adres woont waar u in­ge­schre­ven staat. Daar­voor zoe­ken we con­tact met u.
 • Als we contact met u hebben, vra­gen we u om als­nog uw ver­hui­zing door te ge­ven. Of om in­for­ma­tie op te stu­ren waar­uit blijkt dat uw in­schrij­ving klopt.
 • Als u tij­dens het on­der­zoek de juis­te in­for­ma­tie aan­le­vert of als­nog uw ver­hui­zing door­geeft, sluiten wij het onderzoek.
 • Als u geen of on­vol­doen­de in­for­ma­tie aan­le­vert, wij­zigt de ge­meen­te uw in­schrij­ving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt in­ge­schre­ven op uw ver­moe­de­lij­ke nieu­we adres, maar het kan ook zijn dat u wordt ge­re­gi­streerd als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW). U komt dan in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) te staan.

Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen:

 • per post
 • te­le­fo­nisch
 • per e-mail
 • via so­ci­al me­dia
 • via een huis­be­zoek

U krijgt brieven op het adres waar u ingeschreven staat en op uw vermoedelijke nieuwe adres (als dat bekend is). Ook kan de gemeente contactgegevens gebruiken die zijn doorgegeven bij een melding over uw onjuiste inschrijving.

Toezichthouders van de BRP leggen de huisbezoeken af. Zij hebben een pasje van de gemeente bij zich. De huisbezoeken vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 21.00 uur.

Heeft u van de gemeente een brief ontvangen over uw inschrijving? Ga dan eerst de volgende punten na:

Heeft u vra­gen? Stuur een e-mail met uw vol­le­di­ge naam, adres en ge­boor­te­da­tum.

 • De gemeente kan u vragen om in een gesprek of per brief/e-mail informatie te geven over uw (nieuwe) woonadres. De gemeente kan u ook vragen om langs te komen.
 • De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.
 • U bent verplicht om informatie te geven.

Als u geen of on­vol­doen­de in­for­ma­tie aan­le­vert, wij­zigt de ge­meen­te uw in­schrij­ving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt in­ge­schre­ven op uw ver­moe­de­lij­ke nieu­we adres, maar het kan ook zijn dat u wordt ge­re­gi­streerd als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW). U komt dan in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) te staan.

Mogelijke gevolgen als u als 'vertrokken' staat geregistreerd:

 • U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
 • Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
 • U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
 • U heeft geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
 • Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.

U kunt met bewijsstukken laten zien dat uw inschrijving klopt. Het hangt van uw situatie af welke stukken dat zijn. Denk aan:

 • huur­over­een­komst
 • bank­af­schrif­ten (lo­ca­ties moe­ten zicht­baar zijn)
 • spor­tabon­ne­ment
 • te­le­foon­abon­ne­ment (vast of mo­biel)
 • ar­beids­over­een­komst
 • loon­strook
 • reis­ge­ge­vens over woon-/​werk­ver­keer
 • ener­gie­re­ke­ning

Om aan te tonen dat u niet in het buitenland woont:

 • ko­pieën van uw pas­poort met daar­op in- en uit­reis­ge­ge­vens
 • vlieg­tic­kets
 • ge­ge­vens over het bui­ten­land­se adres waar u af en toe ver­blijft
 • huur­over­een­komst van bui­ten­lands adres
 • bui­ten­land­se ar­beids­over­een­komst
 • ener­gie­re­ke­ning uit het bui­ten­land

Om aan te tonen dat uw kind niet in het buitenland woont:

 • een 'ver­kla­ring on­der­wijs Ne­der­land­se school'
 • vlieg­tic­kets en be­wij­zen waar­uit blijkt dat uw kind in het bui­ten­land is ge­weest
 • het roos­ter van de bui­ten­land­se school

Bewijsstukken inleveren

U kunt de informatie op 3 manieren inleveren:

 • per­soon­lijk langs­bren­gen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.
 • mai­len naar info@zeewolde.nl. Zet in de mail uw voornamen, achternaam en geboortedatum. Geef dui­de­lijk aan om welk adres het gaat en uw gegevens.
 • per post op­stu­ren naar:

Gemeente Zeewolde
onder vermelding van: Adresonderzoek
Postbus 1
3890 AA Zeewolde

Geef dui­de­lijk aan om welk adres het gaat en uw gegevens.

 • Als u geen of on­vol­doen­de in­for­ma­tie aan­le­vert, wij­zigt de ge­meen­te uw in­schrij­ving in de BRP.
 • Het kan zijn dat u wordt in­ge­schre­ven op uw ver­moe­de­lij­ke nieu­we adres, maar het kan ook zijn dat u wordt ge­re­gi­streerd als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW).
 • Bent u geregistreerd als 'vertrokken', maar woont u in Zeewolde?
 • Neem contact op met het Publiekscentrum via een online contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 • Een adresonderzoek kan aangevraagd worden door een bewoner, eigenaar, huurder of medebewoner van de woning.
 • U kunt een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente als:
  • iemand staat ingeschreven op uw adres, maar die persoon woont niet bij u
  • iemand een briefadres heeft op uw adres en u kunt die persoon niet meer bereiken
  • iemand een briefadres heeft op uw adres en u wilt uw toestemming voor het briefadres intrekken

Nodig voor de aanvraag

 • Uw geldige identiteitsbewijs of uw DigiD als u de aanvraag digitaal doet.
 • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
 • Als u weet om welke persoon het gaat, geef zoveel mogelijk informatie door (denk aan de naam, geboortedatum en telefoonnummer en/of e-mailadres van deze persoon).
Inloggen met DigiD Adresonderzoek aanvragen met DigiD