Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen

  • De gemeente kan een onderzoek instellen om te controleren of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat.
  • Dat heet een adresonderzoek.
  • U kunt zelf ook een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt dit doen als iemand op uw adres staat ingeschreven, maar daar niet woont.

Werkwijze onderzoek

  • Wij con­tro­le­ren of u nog steeds op het adres woont waar u in­ge­schre­ven staat. Daar­voor zoe­ken we con­tact met u.
  • Als we u heb­ben be­reikt, vra­gen we u om als­nog uw ver­hui­zing door te ge­ven. Of om in­for­ma­tie op te stu­ren waar­uit blijkt dat uw in­schrij­ving klopt.
  • Als u tij­dens het on­der­zoek de juis­te in­for­ma­tie aan­le­vert of als­nog uw ver­hui­zing door­geeft, sluiten wij het onderzoek.
  • Als u geen of on­vol­doen­de in­for­ma­tie aan­le­vert, wij­zigt de ge­meen­te uw in­schrij­ving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt in­ge­schre­ven op uw ver­moe­de­lij­ke nieu­we adres, maar het kan ook zijn dat u wordt ge­re­gi­streerd als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW). U komt dan in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) te staan.