Uitbreiding Trekkersveld 4

Uitspraak Raad van State 20 september 2023

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op woensdag 20 september uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2021 vernietigd. De gemeente heeft kennis genomen van deze uitspraak. Met de vernietiging van het bestemmingsplan is de vestiging van een hyperscale datacenter definitief niet mogelijk.

Omdat het bestemmingsplan geheel is vernietigd, betekent dit ook dat de uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld niet mogelijk is. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat de plannen voor het datacenter en het bedrijventerrein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De vernietiging van het gehele bestemmingsplan Trekkersveld 4 betekent dat de gemeente opnieuw aan de slag moet met de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Uitbreiding Trekkersveld

 • De gemeente Zeewolde wil het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld uitbreiden met 201 hectare bruto.
 • Het nieuwe gebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 het besluit genomen om het bestemmingsplan Trekkersveld 4 vast te stellen. Dit besluit is op woensdag 20 september 2023 door de Raad van State vernietigd.
 • Informatie over de geplande uitbreiding van Trekkersveld en het bestemmingsplan Trekkersveld 4 van 16 december 2021 vindt u hieronder.

 • 35 hectare van de uitbreiding Trekkersveld IV komt beschikbaar als regulier bedrijventerrein.
 • Het reguliere bedrijventerrein sluit aan op het bestaande Trekkersveld.
 • Dit terrein bestaat uit kavels variërend van 2 tot 5 hectare.
 • Met deze uitbreiding willen we in eerste instantie voorzien in de vraag van lokale en regionale bedrijven.
 • In het ontwerp bestemmingsplan vindt u informatie over het toegestane type bedrijven (tot milieucategorie 3.2) en de laddertoets.

Interesse of vragen?

Heeft u vragen over het bedrijvenpark? Neem contact op met Zeewolde Zakelijk.

Statement Meta

Wanneer we een locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving. Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is. We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project efficiënt af te sluiten.

Statement gemeente

Het college is gisteravond verrast door de berichtgeving van Meta om zich terug te trekken uit Zeewolde. Het is inhoudelijk nog onduidelijk wat de terugtrekking van Meta precies voor de totale ontwikkeling van Trekkersveld 4 betekent. We gaan nu uitzoeken hoe we het project datacenter, in nauwe samenwerking met Meta, zorgvuldig kunnen afsluiten. Een zorgvuldige afhandeling zal veel tijd in beslag nemen. We verwachten dan ook dat het geruime tijd duurt voordat het college met meer informatie kan komen.  

Bestemmingsplan en vergunningen

Op dit moment liggen er geen plannen ter inzage. Op onderstaande plannen en besluiten kunt u niet meer reageren. U kunt de officiële bekendmaking en de documenten nog wel bekijken.

 • Het bestemmingsplan en de stukken die erbij horen lag tot en met 4 mei 2022 ter inzage.
 • U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Documenten

De lijst met aanpassingen op het ontwerp bestemmingsplan staat op de agenda van de commissievergadering op woensdag 1 december.

 • In dit document staat de reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen.
 • Veel zienswijzen zijn gelijk of gedeeltelijk gelijk aan andere zienswijzen. Als dat het geval is, wordt bij de beantwoording van de betreffende zienswijze of een deel daarvan verwezen naar de beantwoording van die andere zienswijze.
 • In de nota van zienswijze staan links die verwijzen naar andere gedeelten in het document. U kunt op deze links klikken om de beantwoording van die zienswijze te lezen.
 • Nota van zienswijzen downloaden (pdf, 3 MB)

 • Het plangebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • In het bestemmingsplan staat de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein.

Plan bekijken

Documenten

Het Ontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV bestaat uit:

 • Voor het bestemmingsplan is een Milieueffectrapportage (MER) nodig. De m.e.r.-procodure heeft, naast het bestemmingsplan, ook betrekking op de aangevraagde ontgrondingenvergunning.
 • Voor de ontgrondingenvergunning is een project m.e.r. noodzakelijk die is geïntegreerd in de m.e.r.
 • De commissie m.e.r. is om advies gevraagd over de MER.
 • Dit heeft op 29 april geleid tot het advies om de MER op verschillende punten uit te breiden.
 • In een addendum op de MER zijn deze punten meegenomen. Dit addendum is opnieuw voorgelegd aan de commissie m.e.r.
 • Op 24 augustus is er een nieuw advies uitgebracht door de commissie m.e.r.
 • Het aangepaste m.e.r. rapport beschrijft bijna op alle punten voldoende de milieueffecten van de komst van het bedrijventerrein met het datacenter.
 • Alleen de mogelijke gevolgen van extra (bouw)verkeer voor het natuurgebied de Veluwe zijn nog niet goed onderzocht. Hier wordt een aanvulling op geleverd.
 • De commissie heeft 12 oktober haar definitieve advies uitgebracht: De commissie is van mening dat de MER alle informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over het project.

Plan bekijken

Documenten

 • Omdat de gronden nog niet in eigendom van de gemeente zijn en de kosten van de ontwikkeling nog niet verzekerd zijn, wordt een ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd.
 • Dit exploitatieplan heeft als doel: 
  • het bereiken van een goede ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling door het stellen van eisen en regels, waardoor bepalingen zijn opgenomen omtrent de kwaliteit van de inrichting en een juiste uitvoering van de werken en werkzaamheden; 
  • een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten binnen de grenzen van het exploitatieplan.

Plan bekijken

 • Het beeldkwaliteitplan is een beeldende vertaling van de ruimtelijke aspecten uit het stedenbouwkundig concept en het bestemmingsplan.
 • In het beeldkwaliteitplan worden de uitbreiding van Trekkersveld IV en het datacenter expliciet als één samenhangende ruimtelijke ontwikkeling gezien om de ruimtelijke kwaliteit van deze zone als geheel te bewaken.
 • Het beeldkwaliteitplan gaat straks deel uitmaken van de Welstandsnota zodat aanvragen om omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen hieraan getoetst worden.

Plan bekijken

 • Het ontwerp beeldkwaliteitsplan staat in bijlage 4 van het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV. U kunt het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Het ontwerp bestemmingsplan is begrensd door de uitbreiding van de geluidzone rondom bedrijventerrein Trekkersveld.
 • De huidige geluidzone moet worden aangepast vanwege de uitbreiding van het bedrijventerrein met Trekkersveld IV.

Plan bekijken

 • Als gevolg van deze nieuwe geluidzone zijn er ook hogere waarde besluiten nodig voor de (bedrijfs)woningen op de percelen Helling 1, Ossenkampweg 20, Ossenkampweg 16 en Ossenkampweg 12.

Documenten

 • Het plangebied loopt vanaf het huidige Trekkersveld 3, de Gooiseweg, de Knardijk tot de Hoge Vaart.
 • In het bestemmingsplan staat de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein.
 • Het voorontwerpbestemmingsplan lag tot en met 21 juli 2020 ter inzage. U kunt dit plan en de inspraakreacties met beantwoording online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • In deze notitie wordt uitgelegd op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de Milieueffectenrapportage (MER) worden onderzocht.
 • Het geeft inzicht in hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt.
 • Op basis van de notitie reikwijdte en detailniveau MER en de ontvangen zienswijzen wordt de daadwerkelijke MER opgesteld.
 • De notitie reikwijdte en detailniveau lag tot en met 21 juli 2020 ter inzage.
 • In de publicatie van 9 juni is niet de Ontgrondingenwet genoemd. Op het onderdeel Ontgronding kon tot en met 22 december 2020 een zienswijze worden ingediend.
 • U kunt dit plan online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De notitie staat in bijlage 3 van het voorontwerpbestemmingsplan.