Subsidie aanvragen en verantwoorden

 • De gemeente kan subsidies geven aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van o.a. sport, cultuur, maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding.
 • Er zijn formulieren voor het aanvragen en het verantwoorden van deze subsidies. 
 • Doel van de subsidie kan zijn: "het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van Zeewolde" of  "het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Zeewolde".
 • Bent u op zoek naar een overzicht van subsidies voor duurzame oplossingen voor huis of gebouw? Kijk dan op duurzaamzeewolde.nl.
 • Heeft u goede ideeën voor Zeewolde die bijdragen aan duurzaamheid, landschap of leefbaarheid? Mogelijk kan het Fonds Windpark Zeewolde financieel bijdragen aan uw project.

Jaarlijks of eenmalig

Een subsidie kan worden aangevraagd:

 • voor jaarlijks terugkerende activiteiten:
  U levert uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak het aanvraagformulier in. Naast een algemeen formulier zijn er specifieke aanvraagformulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
 • voor een eenmalige activiteit:
  U levert ten minste 12 weken voor de start van de activiteit het aanvraagformulier in.
 • Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels die voor de verschillende onderwerpen zijn vastgesteld.

Subsidie aanvragen 40 jaar Zeewolde

Aanvraag indienen

 • Een subsidieaanvraag voor jaarlijkse activiteiten moet uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd.
 • Onder het kopje "Aanvraagformulieren en documenten" zijn 3 aanvraagformulieren voor jaarlijkse activiteiten beschikbaar.
 • Naast een algemeen formulier zijn er specifieke formulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
 • Een subsidieaanvraag voor een eenmalige activiteit moet ten minste 12 weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd.
 • Dit formulier vindt u ook onder het kopje "Aanvraagformulieren en documenten".

Verdere stappen: jaarlijkse subsidie

 1. De gemeente stuurt in april een brief aan instellingen die in het jaar daarvoor subsidie hebben aangevraagd. In deze brief wordt het verantwoorden van de subsidie van het vorige kalenderjaar uitgelegd en het aanvragen van subsidie voor het volgende kalenderjaar.
 2. Een ingeleverde subsidieaanvraag wordt door de gemeente getoetst op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken. De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond).
 3. Nadat de gemeenteraad de Programmabegroting en subsidieplafonds (oktober) heeft vastgesteld, vindt voor 15 december besluitvorming plaats door het college van burgemeester en wethouders. De subsidiebeschikking wordt zo snel mogelijk na besluitvorming verzonden.

Verdere stappen: eenmalige subsidie

 1. De gemeente toetst de aanvraag op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken.
 2. De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond). Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • Als u subsidie van de gemeente heeft ontvangen voor een bedrag van € 5.000,- of meer, dan moet u als subsidieontvanger de subsidie verantwoorden.
 • Dit doet u na afloop van de activiteiten of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.
 • In de verantwoording toont u aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden volgens afspraak.
 • De verantwoordingsformulieren kunt u vinden onder het kopje Aanvraagformulieren en documenten.

 • Inwoners, die geen vereniging of stichting zijn, kunnen bij de gemeente een kleine subsidie aanvragen voor een activiteit in hun buurt.
 • Zorg dat 4 personen achter uw idee staan.
 • De helft van de kosten van uw plan moet betaald worden door anderen.

Regels

 1. Het gaat om een eenmalige subsidie voor activiteiten in uw buurt.
 2. Meerdere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit zien wij als 1 aanvraag.
 3. U woont in de buurt waar de activiteit moet plaatsvinden.
 4. Een subsidie voor een wijk- of buurtinitiatief wordt uitbetaald aan de aanvrager.
 5. De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 6. Binnen 13 weken na de activiteit stuurt u een kort verslag naar de gemeente.

 • Organisaties kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor een activiteit die helpt inwoners actief mee te laten doen in de samenleving.
 • Het doel van de activiteit is om mensen met een afstand tot de samenleving of arbeidsmarkt en organisaties met elkaar te verbinden.
 • U kunt voor maximaal de helft van de kosten van de activiteit een subsidie aanvragen.

Regels

 1. Het gaat om een eenmalige subsidie.
 2. Meerdere subsidieaanvragen voor dezelfde activiteit zien wij als 1 aanvraag.
 3. Het bedrijf, de stichting of de vereniging is gevestigd in Zeewolde of is betrokken bij de uitvoering van activiteiten in Zeewolde.
 4. U dient de aanvraag uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteit in.
 5. In de aanvraag zit ten minste: een uitwerking hoe de activiteit de participatie verbetert, een planning, een begroting en eventueel een schriftelijke verklaring van iemand die aan de activiteit meebetaalt.
 6. Binnen 13 weken na de activiteit stuurt u een kort verslag naar de gemeente.

De afgelopen jaren is bij de bepaling van de omvang van het vrij besteedbare deel van het eigen vermogen gebleken dat bij een aantal subsidie ontvangende organisaties in hun algemene reserve (het vrij besteedbare deel van hun eigen vermogen) bestemmingsreserves opgenomen waren die niet als zodanig benoemd waren. Daardoor leek het vrij besteedbaar eigen vermogen van deze organisaties hoger dan maximaal toegestaan is (zie hiervoor regel 1c van het Financieel-technisch beleidskader 2012). Het gevolg hiervan was dat deze organisaties gekort werden op de subsidie voor de volgende subsidieperiode.

Door deze bestemmingsreserves inzichtelijk te maken, te benoemen en uit de algemene reserve te trekken, daalde de omvang van het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen, waardoor een aantal organisaties alsnog in aanmerking kwam voor gedeeltelijke of volledige subsidieverlening.

Verzoek om toestemming bestemmingsreserve indienen

Bestemmingsreserves zijn toegestaan, maar moeten vooraf goedgekeurd zijn door het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Zeewolde. Heeft u als subsidie-ontvangende organisatie een bestemmingsreserve die nog niet als zodanig is opgenomen, dan kunt u een verzoek om toestemming voor het aanmaken van een bestemmingsreserve indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.