Ontwerpplannen Trekkersveld 4

  • Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV.
  • De procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere vergunningen.
  • De bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad.
  • De vergunningen worden verleend door het betreffende bevoegd gezag: de provincie Flevoland voor de omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning, het waterschap Zuiderzeeland voor de Waterwetvergunning.
  • De ontwerpbesluiten worden los van elkaar ter inzage gelegd. Na de vaststelling van  het bestemmingsplan en het verlenen van de definitieve vergunningen worden de besluiten tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd. Vanwege de coördinatie is er daarna één beroepsfase bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wordt in één keer uitspraak gedaan over alle besluiten.

Plannen

  • U kon tot en met 6 april 2021 een zienswijze indienen op de onderstaande plannen.
  • Wij verwachten dat begin mei de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage ligt. Ook hier kunt u een zienswijze op indienen. Zodra de omgevingsvergunning ter inzage ligt, wordt u hier via de gemeentepagina en de website over geinformeerd.

Archief

  • Op deze plannen en besluiten kunt u niet meer reageren.
  • U kunt de officiële bekendmaking en de documenten nog wel bekijken.