Ontwerpplannen Trekkersveld 4

  • Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor bedrijventerrein Trekkersveld IV. De procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere vergunningen.
  • De vergunningen worden verleend door het betreffende bevoegd gezag: de provincie Flevoland voor de omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning, het waterschap Zuiderzeeland voor de Waterwetvergunning.

Planning

  • De commissie m.e.r. is om advies gevraagd over de Milieu Effect Rapportage (MER). Dit heeft op 29 april 2021 geleid tot het advies om de MER op verschillende punten uit te breiden.
  • Er wordt naar aanleiding van deze advisering een aanvulling op de MER geschreven. Dit neemt ongeveer 6-8 weken in beslag.
  • Als de aanvulling gereed is, wordt deze weer voorgelegd aan de commissie m.e.r en na 6 weken volgt de reactie van de commissie.
  • De aanvulling op de MER wordt betrokken bij de vaststelling van de ontwerpplannen Trekkersveld 4.
  • De ontwerpplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad (planning oktober 2021).
  • De ontwerpbesluiten worden los van elkaar ter inzage gelegd. Na de vaststelling van  het bestemmingsplan en het verlenen van de definitieve vergunningen worden de besluiten tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd. Vanwege de coördinatie is er daarna één beroepsfase bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wordt in één keer uitspraak gedaan over alle besluiten.

Archief

  • Op deze plannen en besluiten kunt u niet meer reageren.
  • U kunt de officiële bekendmaking en de documenten nog wel bekijken.