Nieuwe burgemeester

Burgemeester Gerrit Jan Gorter heeft aangekondigd per 15 januari 2025 te stoppen als burgemeester van Zeewolde. Er komt een vacature voor een burgemeester. 

 • Een commissie van de gemeenteraad bereidt de benoeming voor. Dit is de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie in Zeewolde wordt ondersteund door de raadsgriffier.
 • De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 tot 10 maanden. Bekijk hieronder de 11 stappen van de benoemingsprocedure.

Meer weten over het benoemen van een burgemeester? Kijk op de website van het Ministerie van BZK.

Profielschets nieuwe burgemeester

Tot maandag 10 juni konden inwoners van Zeewolde meedenken over een nieuwe burgemeester door een vragenlijst in te vullen. De antwoorden uit de vragenlijsten gebruiken we bij het opstellen van een profielschets.

Raadsvergadering 2 juli

Dinsdag 2 juli om 19.30 uur is er een extra raadsvergadering waarin de concept-profielschets wordt besproken. U kunt de raadsvergadering online volgen via een livestream. Bekijk de profielschets en/of de vergadering via onderstaande knop.

Bekijk de raadsvergadering van 2 juli

Stappenplan benoemen nieuwe burgemeester

Maken profielschets
 • De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op. De vertrouwenscommissie bereidt dit voor.
 • De vertrouwenscommissie wil een goed beeld krijgen van alle rollen van de burgemeester.
  • In Zeewolde voert de vertrouwenscommissie daarom gesprekken met mensen die nauw samenwerken met de burgemeester.
  • Daarnaast stelt de vertrouwenscommissie een online vragenlijst open. Inwoners kunnen zo hun wensen en ideeën voor een nieuwe burgemeester doorgeven.
 • Tijdens (extra) raadsvergaderingen wordt de opgestelde profielschets besproken.
 • Daarna bespreekt de gemeenteraad deze conceptprofielschets met de commissaris van de Koning.
 • Na vaststelling van de profielschets neemt de commissaris deze formeel in ontvangst voor het vervolg van de procedure: de openstelling van de vacature.
Openstellen vacature

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Dit doet hij op advies van de commissaris van de Koning. Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief aan de commissaris van de Koning. 

Onderzoek en selectie
 • De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het verleden van de kandidaat en of er ooit incidenten zijn geweest. Kort gezegd: er wordt gekeken of iemand van onbesproken gedrag is.
 • Na dit onderzoek selecteert de commissaris van de Koning kandidaten die volgens hem benoembaar zijn en spreekt met deze kandidaten.
Voordragen van kandidaten
 • De commissaris van de Koning draagt een selectie van geschikte kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie.
 • Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat, ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.
 • De commissaris van de Koning bespreekt zijn keuze met de vertrouwenscommissie.
 • De commissaris van de Koning stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.
Sollicitatiegesprekken
 • De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.
 • De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. In dat advies geeft de vertrouwenscommissie gemotiveerd aan welke 2 kandidaten ze aanbeveelt voor benoeming.
Aanbeveling kandidaten
 • De gemeenteraad bespreekt in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie.
 • De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten in volgorde van voorkeur.
 • Een aanbeveling heeft alleen bij hoge uitzondering 1 kandidaat.
 • Alleen de naam van de kandidaat die bovenaan staat maken we openbaar. De tweede naam blijft geheim.
Uitgebreid onderzoek
 • De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van BZK.
 • De minister van BZK laat de eerst aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de kandidaat door de AIVD. En er vindt een fiscaal onderzoek plaats. 
 • Is het onderzoek succesvol dan wordt de kandidaat voorgedragen, en uiteindelijk benoemd. 
Voordragen kandidaat

De minister van BZK spreekt met de kandidaat. Daarna draagt zij de kandidaat voor bij de koning voor benoeming.

Benoeming

De koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit.

Installatie
 • Tijdens een feestelijke raadsvergadering wordt de burgemeester geïnstalleerd.
 • Hij of zij legt de eed of belofte af in handen van de Commissaris van de Koning.
Vervolg na benoeming
 • Na de benoeming vinden regelmatig klankbordgesprekken plaats.
 • De burgemeester spreekt dan met een afvaardiging van de gemeenteraad (de commissie klankbordgesprekken burgemeester) over elkaars functioneren om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en, wanneer nodig, bij te sturen.
 • De profielschets blijft hierbij altijd het document waaraan wordt getoetst.

Taken en werkzaamheden burgemeester

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente en is voorzitter van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.