Leden college van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: wethouder Van de Beld, wethouder Hermans, gemeentesecretaris Hamstra, burgemeester Gorter, wethouder Scheffer, wethouder Bron.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester
Adres: p/a Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5229445
E-mailadres: gj.gorter@zeewolde.nl

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Integriteit en ondermijning
 • Naturalisatie
 • APV
 • Dienstverlening
 • BRP en burgerlijke stand
 • Burgerschap
 • Voorlichting communicatie en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Participatieverklaring
 • Coördinatie vluchteling- en asielzaken
 • Gelijke behandeling
 • Rampenbestrijding
 • Bezwaar en beroep, klachten
 • Handhaving
 • Evenementenbeleid
 • Regionale Samenwerking (Coördinatie)
 • Inwonersbetrokkenheid/Coördinatie

Wethouder en 1e locoburgemeester
Adres: p/a Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5229445
E-mail: h.hermans@zeewolde.nl

Taken:

Economie, wonen en ruimtelijke ontwikkeling

 • Ruimtelijk beleid (inclusief datacentrum)
 • Omgevingswet coördinatie
 • Economische Zaken / Recreatieve ontwikkelingen
 • OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek)
 • Bouw- en Woningtoezicht
 • Woonvisie / Volkshuisvesting
 • Gebiedsagenda: wonen, ruimte, werklocaties
 • Gebiedsontwikkeling
 • Monumentenzorg / archeologie
 • Regionale samenwerking (politiek inhoudelijk)
 • Wijkwethouder Trekkersveld, Centrum en Noord

Politieke partij:

Leefbaar Zeewolde

Wethouder en 2e locoburgemeester
Adres: p/a Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5229445
E-mail: e.bron@zeewolde.nl

Taken:

Duurzaamheid, verkeer en agrarische zaken

 • Energie, klimaatadaptatie en milieu
 • Afval
 • Verkeer en vervoer
 • Water (inclusief Gastvrije Randmeren en kunstwerken)
 • Toegankelijkheid openbare ruimte
 • Groen, biodiversiteit
 • Landbouwtransitie
 • Agrarische zaken
 • Gebiedsagenda: bereikbaarheid en water
 • Lelystad Airport
 • Wijkwethouder Buitengebied en Zuid

Politieke partij:

ChristenUnie

Wethouder en 3e locoburgemeester
Adres: p/a Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5229445
E-mail: e.vandebeld@zeewolde.nl

Taken:

Sociaal domein, gezondheid, jeugd en onderwijs

 • Wmo
 • Jeugd
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid
 • (Passend) Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingzaken Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Volksgezondheid (inclusief GGD)
 • Leefstijl en -preventie
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke zorg en opvang
 • Inclusiviteit en diversiteit
 • Welzijn (inclusief mantelzorg)
 • Restauratie Sealevel tot het moment van uitvoering
 • Wijkwethouder Polderwijk

Politieke partij:

ChristenUnie

Wethouder en 4e locoburgemeester
Adres: p/a Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036-5229445
E-mail: s.scheffer@zeewolde.nl

Taken:

Financiën, bedrijfsvoering en vrijetijdsbesteding

 • Inwonersbetrokkenheid/ Coördinatie
 • Financiën
 • Nutsbedrijven
 • Grondbedrijf
 • Bedrijfsvoering (inclusief Meerinzicht)
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementenbeleid
 • Kunst en Cultuur
 • Sport
 • Vrijwilligers
 • Regionale Samenwerking (vertegenwoordiging)
 • Wijkwethouder Horsterveld

Politieke partij:

Leefbaar Zeewolde

Gemeentesecretaris
Adres: p/a/ Raadhuisplein 1
3891 ER Zeewolde
Telefoonnummer: 036 -5229445
E-mail: k.hamstra@zeewolde.nl