Wat doet de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

 • De gemeenteraad bepaalt de grenzen waarbinnen het college beleid ontwikkelt en uitvoert.
 • De gemeenteraad beoordeelt en controleert of het college zijn werk goed doet.
 • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zeewolde. 

Hoe komt de gemeenteraad tot een besluit

De raad vergadert volgens het BOB-model. Het BOB-model bestaat uit drie stappen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Beeldvorming

De raadsleden verzamelen informatie en praten met betrokken inwoners en organisaties. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties en vragen actief naar uw mening. Zo krijgt de raad een goed beeld van een onderwerp.

De raad kan op vier verschillende manieren beeldvormend vergaderen:

 1. De raad kan zich laten informeren over een onderwerp in een informerende ronde.
 2. De raad kan een voorstel voorbereiden in een raadsvoorbereidende ronde.
 3. De raad kan in gesprek met inwoners, organisatie of experts in een dialoogronde.
 4. Inwoners of organisaties kunnen een gesprek aanvragen met de raad in een Ronde Tafel.

Oordeelsvorming

De raadsleden bepalen wat zij van het onderwerp vinden. De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. De raadsleden gaan met elkaar in debat en bepalen hun politieke standpunt. Dit gebeurt in de commissievergadering.

Besluitvorming

De raadsleden besluiten wat ze vinden of willen doen. Dit gebeurt in de gemeenteraadsvergadering.

De gemeenteraad controleert

De gemeenteraad controleert of:

 • plannen goed uitgevoerd worden
 • de kosten van een plan overeenkomen met de begroting.
 • plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld.

De instrumenten van de raad

De raad heeft verschillende instrumenten om zijn taak goed uit te voeren. De belangrijkste zijn:

 • het recht van amendement
 • het recht van motie
 • het recht van initiatief
 • het recht van enquête/onderzoek
 • het recht op het stellen van vragen (mondeling en schriftelijk)

Het recht van amendement

Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een wijziging voorstellen op een voorgesteld besluit. Dit kan door een amendement in te dienen. In het amendement beschrijft het raadslid welk onderdeel van het voorstel of het besluit gewijzigd moet worden en waarin dat gewijzigd moet worden. Over elk ingediend amendement wordt door de raad gestemd.

Het recht van motie 

De raadsleden kunnen altijd een oordeel uitspreken over wat het college van burgemeester en wethouders of de raad heeft gedaan of zou moeten doen. Dit kan door een motie op te stellen. In een motie formuleert het raadslid een uitspraak of wens naar aanleiding van bepaalde feiten of gebeurtenissen.

 • De motie kan gaan over een onderwerp dat al op de raadsagenda staat, maar ook over een ander onderwerp.
 • Het indienen van moties kan alleen tijdens de raadsvergaderingen.
 • Over elke ingediende motie wordt door de raad gestemd.

Het recht van initiatief

Het college van burgemeester en wethouders maakt voorstellen voor wat er in Zeewolde gedaan moet worden. De raad mag zelf ook voorstellen maken. Een voorstel van de raad wordt een initiatiefvoorstel genoemd. Met zo’n voorstel kan een fractie of een raadslid aandacht vragen voor iets dat voor het college geen prioriteit heeft. Initiatieven kunnen dus over het hele gemeentelijke beleid gaan.

Het recht van enquête/onderzoek

Dit betekent dat de raad een onderzoek kan laten uitvoeren. Als de raad besluit een onderzoek te houden, dan wordt een commissie ingesteld om dat onderzoek uit te voeren. Deze onderzoekscommissie is te vergelijken met de parlementaire onderzoekscommissie van de Tweede Kamer.

Het recht op het stellen van vragen

Raadsleden kunnen zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen aan het college. Mondelinge vragen kunnen tijdens de vergaderingen worden gesteld. Schriftelijke vragen (ook wel artikel 36 vragen genoemd) kunnen de raadsleden altijd stellen. Door het stellen van schriftelijke vragen kunnen raadsleden opheldering of een waardeoordeel vragen aan de burgemeester of het college over bepaalde onderwerpen. 

Wat heeft de raad in 2023 gedaan? Bekijk het jaaroverzicht van de raad op een A4-tje (pdf, 2 MB) of lees het hieronder.

Activiteiten

 • Januari: 
  • Afscheid griffier en komst interim griffier
  • Proces fractiebudgetten beter organiseren
 • Februari:
  • werkbezoek raad aan sportclubs de Horst
 • Maart:
  • Start participatie gemeenteraad
 • April: 
  • Strategische agenda Flevoland besproken
  • Gesprekken over het collegeprogramma
 • Mei:
  • Voorbereidingen nieuw vergadersysteem
 • Juni:
  • Rixt van Puffelen geïnstalleerd als raadslid
 • September:
  • Start nieuw vergadersysteem
  • Raadsborrel
  • Raadsuitje naar Amersfoort
  • Eerste burgerraadsleden gaan van start
 • Oktober:
  • Gezamenlijke tour Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
 • November:
  • Henk Parisius geïnstalleerd als raadslid
  • Werkbezoek raad aan centrum
  • Motiemarkt
 • December: 
  • Hans Visser en Hans de Groot geïnstalleerd als raadslid
  • Besluit over voorkeursscenario toekomstige raadzaal
  • Aanwijzing nieuwe vaste griffier

2022 en 2023 in cijfers

onderwerp 2022 2023
aangenomen moties 7 8
verworpen moties 3 1
ingetrokken moties 6 1
schriftelijke vragen 5 11
raadsinformatieavonden en overige bijeenkomsten 29 38
commissievergaderingen, oordeelsvormende avonden 4 8
raadsvergaderingen 9 9
nieuw raadslid 23 4
nieuw burgerrraadslid 0 5

De griffie in 2023

 • Balth de Winter: interim griffier
 • Marlien de Kruijff: plaatsvervangend griffier
 • Veerle van der Helm: griffiemedewerker
 • Jeanette de Vries: commissiegriffier
Vragen, moties en amendementen raad