Bedrijventerreinen Zeewolde

 • Zeewolde heeft een verscheidenheid aan bedrijventerreinen.
  • Gildenveld (kavels beschikbaar)
  • Horsterparc (kavels beschikbaar)
  • Krachtenveld
  • Planetenveld
  • Schepenveld
  • Trekkersveld (kavels beschikbaar)
  • Vestingveld (kavels beschikbaar)

Eindevaluatie Visie Kleinschalige bedrijventerreinen

 • U kunt reageren op de concept-Visie 2.0 Kleinschalige bedrijventerreinen.
 • Direct omwonenden zijn geïnformeerd via een brief waarin is aangegeven dat zij een schriftelijke reactie kunnen geven op de concept-Visie.
 • Het college vindt het belangrijk dat meerdere inwoners de mogelijkheid krijgen om ook een reactie te geven.
 • U kunt uw schriftelijke reactie voor 4 februari mailen naar info@zeewolde.nl

Wat gebeurt er met uw reactie

Na ontvangst van alle reacties bekijken we of we genoeg hebben opgehaald om de Visie verder uit te werken of dat er nog een verdiepingsgesprek volgt. Daar komen we bij u op terug. U krijgt in ieder geval een terugkoppeling over hoe we de reacties hebben meegenomen en verwerkt in de concept Visie 2.0 en hoe de reacties zijn meegewogen in de besluitvorming. Daarna wordt de evaluatie afgerond met het formele besluitvormingstraject via het college en vervolgens de gemeenteraad.

 • Een aantal ondernemers op het Trekkersveld en de Bedrijfskring Zeewolde heeft een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgezet voor het bedrijventerrein Trekkersveld. Deze regeling geldt als er bij de ondernemers in het gebied voldoende steun is.
 • In de wet staat dat een BIZ regeling pas in werking mag treden als minimaal de helft van het aantal stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. Van dat aantal geldig uitgebrachte stemmen moet minimaal 66,6% vóór de invoering zijn.

Er zijn veel uitdagingen voor de bedrijventerreinen in Nederland, zo ook voor Trekkersveld. Tegelijkertijd zijn er op dit moment extra veel zaken die binnen de bedrijven zelf om extra aandacht vragen. Om die reden is, in nauw overleg met de gemeente, besloten om de lopende procedure voor BIZ Trekkersveld meer tijd te geven en uit te stellen naar 2023.

 • Sinds 2014 is er in centrum een Bedrijven Investeringszone (BIZ) regeling.
 • Deze regeling is vastgelegd in een verordening. De verordening moet om de 5 jaar opnieuw vastgesteld worden.
 • Een meerderheid van de ondernemers moet voor deze regeling zijn. Dat wordt bepaald door het organiseren van een draagvlakmeting.
 • De nieuwe verordening is in de raadsvergadering op 30 september 2021 vastgesteld.
 • De BIZ-regeling maakt het mogelijk om op basis van de WOZ-waarde van de bedrijfspanden in het aangegeven gebied een bijdrage van alle ondernemers te vragen.
 • De bijdrage komt ten goede aan het ondernemersfonds. Dit fonds wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Centrum Zeewolde.
 • Het geld uit het ondernemersfonds is bestemd voor bekostiging van activiteiten voor het centrum.

BIZ-bijdrage 2022

 • Veel centrumondernemers hadden en hebben het financieel moeilijk vanwege de corona lockdown.
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om in 2022 de BIZ-heffing voor de centrumondernemers te betalen.
 • Dit voorstel wordt donderdag 12 mei besproken in de commissievergadering.
 • In de raadsvergadering van dinsdag 24 mei 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiering van de BIZ.

Documenten

BIZ-bijdrage, berekening

 • De gebruikers van een WOZ-object dat bedrijfsmatig wordt gebruikt binnen het vastgestelde gebied, ontvangen gedurende de looptijd van de verordening jaarlijks een aanslag, waarbij de peildatum 1 januari is.
 • Als er op de peildatum geen gebruiker is geregistreerd, wordt de eigenaar van het pand aangeslagen.

De BIZ-bijdrage heeft de volgende tariefindeling. WOZ-waarde op basis van de WOZ-beschikking per 1 januari van het heffingsjaar.

Kosten 2022-2026

WOZ-waarde klasse 2022 2023 2024 2025 2026
€ 50.000 - € 250.000 € 420 € 420 € 430 € 430 € 440
€ 250.000 - € 500.000 € 575 € 575 € 590 € 590 € 605
€ 500.000 - € 800.000 € 735 € 735 € 750 € 750 € 770
€ 800.000 en meer € 895 € 895 € 920 € 920 € 945