Bedrijventerreinen Zeewolde

 • Zeewolde heeft een verscheidenheid aan bedrijventerreinen.
  • Gildenveld (kavels beschikbaar)
  • Horsterparc (kavels beschikbaar)
  • Krachtenveld
  • Planetenveld
  • Schepenveld
  • Trekkersveld (kavels beschikbaar)
  • Locatie Gooise Hoek (kavels beschikbaar)
  • Vestingveld (kavels beschikbaar)

 • In 2016 is op initiatief van het bestuur van de Bedrijfskring Zeewolde een projectgroep met ondernemers van het Trekkersveld Zeewolde geformeerd om zich te oriënteren op de haalbaarheid van een Bedrijven Investering Zone (BIZ) voor het bedrijventerrein Trekkersveld.
 • Op basis van deze oriëntatie is vervolgens het verzoek aan de gemeente gedaan om mee te werken aan het kunnen instellen van de gewenste BI-zone.
 • De uitslag van de draagvlakmeting is bekendgemaakt op 30 november 2017.

Bekendmaking uitslag draagvlakmeting BIZ Trekkersveld

Op initiatief van een aantal ondernemers op het Trekkersveld en de Bedrijfskring Zeewolde is het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het bedrijventerrein Trekkersveld. Deze regeling kan alleen in werking treden als er bij de ondernemers in het gebied voldoende draagvlak is.

In de afgelopen weken heeft de draagvlakmeting hiervoor plaatsgevonden. Het resultaat daarvan is dat er onvoldoende draagvlak is voor de voorgestelde regeling. De BIZ Trekkersveld treedt daarmee niet in werking.

Wettelijk is vastgelegd dat een BIZ regeling pas in werking mag treden wanneer minimaal de helft van het aantal stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. Van dat aantal geldig uitgebrachte stemmen moet minimaal 66,6% vóór de invoering zijn. Uit de gehouden draagvlakmeting blijkt dat 60,2% vóór invoering is.

Uitslag draagvlakmeting BIZ Trekkersveld

 • Aantal stemgerechtigden: 165 (100%)
 • Aantal uitgebrachte stemmen: 88 (53%).
  • Aantal stemmen vóór: 53 (60,2%) - om het BIZ in te voeren, was een percentage van minimaal 66,6% nodig
  • Aantal stemmen tegen: 35 (39,8%)

 • Sinds 2014 is er in centrum een Bedrijven Investeringszone (BIZ) regeling.
 • Deze regeling is vastgelegd in een verordening. De verordening moet om de 5 jaar opnieuw vastgesteld worden.
 • Een meerderheid van de ondernemers moet voor deze regeling zijn. Dat wordt bepaald door het organiseren van een draagvlakmeting.
 • De nieuwe verordening is in de raadsvergadering op 30 september 2021 vastgesteld.
 • De BIZ-regeling maakt het mogelijk om op basis van de WOZ-waarde van de bedrijfspanden in het aangegeven gebied een bijdrage van alle ondernemers te vragen.
 • De bijdrage komt ten goede aan het ondernemersfonds. Dit fonds wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Centrum Zeewolde.
 • Het geld uit het ondernemersfonds is bestemd voor bekostiging van activiteiten voor het centrum.

BIZ-bijdrage 2022

 • Veel centrumondernemers hadden en hebben het financieel moeilijk vanwege de corona lockdown.
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om in 2022 de BIZ-heffing voor de centrumondernemers te betalen.
 • Dit voorstel wordt donderdag 12 mei besproken in de commissievergadering.
 • In de raadsvergadering van dinsdag 24 mei 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiering van de BIZ.

Documenten

BIZ-bijdrage, berekening

 • De gebruikers van een WOZ-object dat bedrijfsmatig wordt gebruikt binnen het vastgestelde gebied, ontvangen gedurende de looptijd van de verordening jaarlijks een aanslag, waarbij de peildatum 1 januari is.
 • Als er op de peildatum geen gebruiker is geregistreerd, wordt de eigenaar van het pand aangeslagen.

De BIZ-bijdrage heeft de volgende tariefindeling. WOZ-waarde op basis van de WOZ-beschikking per 1 januari van het heffingsjaar.

Kosten 2022-2026

WOZ-waarde klasse 2022 2023 2024 2025 2026
€ 50.000 - € 250.000 € 420 € 420 € 430 € 430 € 440
€ 250.000 - € 500.000 € 575 € 575 € 590 € 590 € 605
€ 500.000 - € 800.000 € 735 € 735 € 750 € 750 € 770
€ 800.000 en meer € 895 € 895 € 920 € 920 € 945

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Vos van het Basisteam Ruimtelijke Plannen en Vergunningen, telefoon 036-5229547.