Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
 • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met uw DigiD) bezwaar maken.
Inloggen met DigiD Bezwaar maken met DigiD

 • De gemeente behandelt uw bezwaar binnen 12 weken.
 • De beslistermijn van 12 weken gaat in na de laatste dag dat u een bezwaar kunt indienen.
 • De gemeente mag de beslistermijn met 6 weken verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
 • Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan. Het beroepschrift stuurt u binnen zes weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank Midden-Nederland.

Online bezwaar maken

 • U kunt met een online formulier een bezwaarschrift indienen.
 • Uw DigiD is dan uw officiële ondertekening.

Schriftelijk bezwaar maken

U stuurt een brief. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Stuur de brief naar:

Gemeente Zeewolde

t.a.v. de bezwaarschriftencommissie

Postbus 1

3890 AA Zeewolde

 • U kunt bezwaar indienen tegen een beslissing over gemeentelijke belastingen (WOZ en OZB).
 • Dit doet u bij Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
 • Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op www.meerinzicht.nl.