(Bouw)containers plaatsen

 • Voor het plaatsen van een (bouw)container of iets vergelijkbaars hebben we regels in Zeewolde.
 • Als u aan deze regels voldoet, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.
 • Als u niet aan de regels voldoet, kan het zijn dat u een (omgevings)vergunning nodig heeft.
 • Een aantal belangrijke regels:
  • U kunt de container alleen op een parkeerplek plaatsen.
  • De container mag maximaal 2 weken op deze plek staan.

Plaats van de container

1. Een container mag alleen geplaatst worden op een locatie waar een voertuig mag parkeren. 

 • Het mag niet op een gehandicaptenparkeerplaats of voor een in‐ of uitrit.
 • U mag de toegang tot aangrenzende percelen niet blokkeren.

2. U moet een minimale vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en ander verkeer vrijlaten. Voor voertuigen van de hulpverleningsdiensten geldt een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg.

3. Als u voor bouw- of sloopwerkzaamheden een container op de openbare weg plaatst gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW): ‘Markering onverlichte obstakels’.

In ieder geval moet u zorgen voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. Ook moet de houder/gebruiker van de container er voor zorgen dat er niets van de container kan weg‐ of afwaaien e.d.

Als u ruimte heeft op grond in particulier eigendom, dan moet de container daar geplaatst worden.

4. De veiligheid van fietsers en voetgangers moet gewaarborgd worden (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de C.R.O.W.)

5. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken.

6. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container.

Maximale tijd plaatsing

7. Een container mag maximaal 2 weken geplaatst worden op een locatie.

Op Oudejaarsavond vanaf 16.00 uur tot 08.00 uur op Nieuwjaarsdag moeten alle containers verwijderd zijn van de openbare weg.

Afmetingen van de container

8. De lengte van de container mag maximaal 6 meter bedragen en de hoogte maximaal 2,4 meter.

Uw contactgegevens zichtbaar

9. Op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven.

Bevoegdheid college van B&W

10. Het college van B&W kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.

Aansprakelijkheid/schade

11. De houder/gebruiker van de container is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen om te voorkomen dat de gemeente Zeewolde dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container schade lijden.

12. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container.

13. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container.

 • Voor het plaatsen van een (bouw)container of iets vergelijkbaars hebben we regels in Zeewolde.
 • Als u aan deze regels voldoet, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.
 • U mag de bouwcontainer plaatsen als u de ontheffing heeft ontvangen.
 • Het aanvragen van de ontheffing kost geld. De legeskosten zijn € 69,80 (tarief 2023).
Ontheffing bouwcontainer plaatsen