Omgevingsvergunning aanvragen

 • Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen?
 • In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.
 • De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.
Vergunningcheck: omgevingsloket

Vooraf uw plannen laten beoordelen

 • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u vooraf een principeplan indienen.
 • Daarbij wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.
 • Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Procedure

 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online.
 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Volledigheid aanvraag

 • Een aanvraag wordt getoetst aan eisen van indiening zoals die staan in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
 • Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken.
 • De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.
 • Voor de beoordeling van aanvullende gegevens betaalt u extra kosten (leges).