Omgevingsvergunning aanvragen

 • Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen?
 • In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.
 • De vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.
Vergunningcheck: omgevingsloket

Vooraf uw plannen laten beoordelen

 • Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u vooraf een principeplan indienen.
 • Daarbij wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.
 • Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Procedure

 • U vraagt een vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Volledigheid aanvraag

 • Een aanvraag wordt getoetst aan eisen van indiening zoals die staan in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
 • Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken.
 • De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.
 • Voor de beoordeling van aanvullende gegevens betaalt u extra kosten (leges).

 • omgevingsvergunning voor een woning: DigiD 
 • omgevingsvergunning voor een bedrijf: eHerkenning 

Andere documenten en gegevens kunnen zijn:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

De leges (kosten) die u moet betalen voor een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Het complete overzicht vindt u in de legesverordening op Overheid.nl.

Bij een omgevingsvergunning met alleen de activiteit 'bouwen' en het welstandsadvies dat daarbij hoort zijn de volgende kosten van toepassing:

 • De legeskosten voor de activiteit 'bouwen' zijn 1,8% van de bouwkosten, met een minimum bedrag van € 144,05.
 • De legeskosten voor het welstandsadvies zijn onder te verdelen in 2 varianten:
  • Als uw bouwplan voldoet aan de loketcriteria in de welstandsnota zijn de kosten € 43,35 (tarief 2023). De loketcriteria zijn van toepassing op kleinere bouwwerken. Denk aan uit- en aanbouwen, dakkapellen of overkappingen.
  • Voldoet uw bouwplan niet aan de loketcriteria? Dan moeten uw plannen naar de welstandscommissie. De kosten hiervan zijn 0,4% van de bouwkosten, met een minimum bedrag van € 233,15.

Als uw bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan volgt een extra stap. U betaalt daarvoor extra kosten. Deze hangen af van de soort procedure en de hoogte van de bouwkosten. Is dat het geval, dan informeren wij u hierover apart.

 • Aanleg
 • Bouw
 • Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik
 • Boom kappen
 • Milieu
 • Monumenten
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Sloop beschermd dorpsgezicht
 • Sloopmelding
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Weg aanleggen of veranderen