Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de openbare weg zoals (bouw)containers of vergelijkbare voorwerpen zoals steigers, kranen of ander materieel zijn er regels. 
 • De openbare ruimte (zoals een weg, straat of voetpad) moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn.
 • Vraag een ontheffing aan als u niet aan de regels voldoet.
 • Voor het plaatsen van reclameborden, spandoeken enzovoort gelden ook regels.

Ontheffing aanvragen

 • Als u aan onderstaande regels voldoet, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.
 • Vraag een ontheffing aan als het plaatsen van de container (of iets vergelijkbaars) niet binnen de regels valt.
 • Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden.
 • Voor een container die langer dan een maand blijft staan, vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • Het aanvragen van de ontheffing kost geld: De legeskosten zijn € 143,75 (tarief 2024).
Ontheffing plaatsen voorwerp

Plaats van de container

1. Een container mag alleen geplaatst worden op een locatie waar een voertuig mag parkeren. 

 • Het mag niet op een gehandicaptenparkeerplaats of voor een in‐ of uitrit.
 • U mag de toegang tot aangrenzende percelen niet blokkeren.

2. U moet een minimale vrije doorgang van 1,50 meter breed voor voetgangers en ander verkeer vrijlaten. Voor voertuigen van de hulpverleningsdiensten geldt een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg.

3. Als u voor bouw- of sloopwerkzaamheden een container op de openbare weg plaatst gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW): ‘Markering onverlichte obstakels’.

In ieder geval moet u zorgen voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. Ook moet de houder/gebruiker van de container er voor zorgen dat er niets van de container kan weg‐ of afwaaien e.d.

Als u ruimte heeft op grond in particulier eigendom, dan moet de container daar geplaatst worden.

4. De veiligheid van fietsers en voetgangers moet gewaarborgd worden (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de C.R.O.W.)

5. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken.

6. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container.

Maximale tijd plaatsing

7. Een container mag maximaal 2 weken geplaatst worden op een locatie.

Op Oudejaarsavond vanaf 16.00 uur tot 08.00 uur op Nieuwjaarsdag moeten alle containers verwijderd zijn van de openbare weg.

Afmetingen van de container

8. De lengte van de container mag maximaal 6 meter bedragen en de hoogte maximaal 2,4 meter.

Uw contactgegevens zichtbaar

9. Op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven.

Bevoegdheid college van B&W

10. Het college van B&W kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.

Aansprakelijkheid/schade

11. De houder/gebruiker van de container is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen om te voorkomen dat de gemeente Zeewolde dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container schade lijden.

12. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container.

13. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container.