Terras plaatsen

 • Voor het exploiteren van een terras zijn in de gemeente Zeewolde regels vastgesteld.
 • Er is geen vergunning nodig voor het exploiteren van een terras als het terras voldoet aan de regels én
  • het terras geen schade toebrengt aan de weg
  • het terras geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg
  • het terras geen belemmering vormt voor het beheer en het onderhoud van de weg
  • het terras voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Nodig als u een vergunning aanvraagt

 • Een tekening van het terras dat u wilt plaatsen.
 • Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden als het terras op gemeentegrond staat.

De volgende regels zijn in werking getreden op 15 augustus 2012. In de regels worden een aantal begrippen genoemd:

 • Openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.
 • Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt of genuttigd.
 • Openbaar plein: verharde onbebouwde ruimte van enige uitgestrektheid niet zijde bestemd voor het parkeren van voertuigen.
 • Terrasmeubilair: hieronder wordt verstaan stoelen, banken, tafels, parasols, terrasschermen en andere objecten, waaronder reclameborden, plantenbakken en alle overige objecten die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras en/of het overige deel van de openbare inrichting.

Artikel 2: locatie terras

 1. Een terras mag aan de voor-, zij- en/of achtergevel van de eigen inrichting geplaatst worden. Dit is wel afhankelijk van de ligging van de inrichting en het bepaalde in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) of het bepaalde in de milieuvergunning.
 2. Wanneer een terras op eigen terrein is, mag van punt 1 (met uitzondering van het bepaalde in het Activiteitenbesluit) worden afgeweken.
 3. Op openbare pleinen mag alleen een terras worden geplaatst voor openbare inrichtingen. Er moet rekening gehouden worden met het geldende bestemmingsplan, punt 1 van dit artikel en punt 2 van artikel 3.

Artikel 3: maximale afmetingen van een terras

 1. Een terras mag, inclusief de uitklapbreedte van de parasols, niet breder zijn dan de zij- of voorgevel van de inrichting. 
 2. Voor de grootte van het terras geldt verder:
  1. de grootte van het terras staat op de plattegrond (pdf, 678 KB) aangegeven.
  2. voor een terras op of aan het kerkplein (zie plattegrond) moet een vergunning worden afgegeven.
  3. als het terras op de stoep geplaatst wordt, moet er voor voetgangers en rolstoelgebruikers minimaal 1,50 meter vrijgehouden worden.

Artikel 4: schoonhouden terras en directe omgeving

 1. De exploitant van een openbare inrichting moet het terras en de directe omgeving van het terras altijd in nette staat houden.
 2. Het terrasmeubilair op het terras moet van goede kwaliteit zijn en goed onderhouden zijn.

Artikel 5: hinder en overlast

 1. De exploitant van een openbare inrichting probeert zo veel mogelijk hinder en overlast, veroorzaakt door bezoekers op het terras, te voorkomen of te beperken.
 2. Het gebruik van het terras mag niet leiden tot hinder, schade of overlast voor anderen.

Artikel 6: veiligheidseisen

 1. De ingang(en), nooduitgang(en), uit- en inritten van alle omliggende panden en percelen moeten vrij zijn van obstakels en mogen niet belemmerd of geblokkeerd worden.
 2. Het terras moet tijdens het gebruik voldoende verlicht zijn.
 3. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten goed zichtbaar zijn en worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor hulpvoertuigen. In een straal van 90 cm rondom de brandkraan mag niets geplaatst worden.
 4. Er moet altijd een doorgang voor voertuigen van de brandweer, ambulance en politie zijn. De minimale breedte is 3,50 meter en de minimale hoogte 4.20 meter.
 5. Elke exploitant moet zich houden aan de bereikbaarheidskaart hulpverleningsdiensten centrum.
 6. Kabels en snoeren moeten, als ze op de vloer liggen, met goede plakstrips worden vastgeplakt zodat men niet kan struikelen of vallen.
 7. Tafels, stoelen en losse voorwerpen moeten zo zijn geplaatst dat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.

Bovenstaande regels zijn van toepassing voor elk soort terras.

Artikel 7: terrasmeubilair

 1. Parasols zijn uitgevoerd in stof/zeildoek van brandvertragend materiaal. Ook moeten de parasols inklapbaar zijn.
 2. Losse elementen zijn toegestaan als ze makkelijk verplaatsbaar zijn.
 3. Het terrasmeubilair mag niet in de grond verankerd zijn zonder toestemming van de gemeente.
 4. Verwarmingselementen mogen alleen geplaatst worden als ze voorzien zijn van een certificaat en voldoende gezekerd zijn. Het certificaat stuurt u naar de Brandweer Zeewolde.

Artikel 8: aansprakelijkheid exploitant

 1. De exploitant moet maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente en anderen schade lijden door het plaatsen van een terras.
 2. Schade aan eigendommen van de gemeenten en/of anderen moet op eerste aanzegging, binnen een bepaald termijn, door de exploitant vergoed worden.

Artikel 9: overig

 1. Drank- en voedselverstrekking moet direct uit de openbare inrichting plaatsvinden. Tappunten en dergelijke zijn niet toegestaan op het terras, zonder vergunning of toestemming.
 2. Het verstrekken van alcoholhoudende drank is alleen toegestaan tijden de tijden dat de openbare inrichting open mag zijn. Dit kan alleen als de openbare inrichting een Alcoholvergunning heeft.
 3. Het innemen van het terras mag tussen 08.00 uur en 01.00 uur.
 4. Bij aantoonbare overlast kan de burgemeester in individuele gevallen besluiten dat het innemen van het terras op bepaalde momenten voor de gehele of een gedeelte van de dag niet mogelijk is.
 5. Tussen 01.00 en 08.00 uur moet het terrasmeubilair opgeslagen worden en/of vastgelegd dat er geen gevaar of overlast ontstaat. Ook zijn er geen bezoekers op het terras toegestaan.
 6. Op 31 december vanaf 16.00 uur tot 1 januari 08.00 uur moet het terrasmeubilair van de openbare weg moeten gehaald.
 7. De burgemeester kan het terras (of een gedeelte hiervan) sluiten op dagen of uren, vanwege (weg)werkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld een evenementen).
 8. Als het terrasmeubilair niet inpandig opgeslagen kan worden, is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het terras. Ook als het terras in openbaar gebied ligt.
 9. Het terras moet steeds een behoorlijke aanblik hebben en het terras mag niet op enige wijze beschadigd worden.

Artikel 10: toezicht

Aanwijzingen door of vanwege een gemeentelijke opsporingsambtenaar, de politie of de brandweer moeten door de exploitant worden opgevolgd.

Artikel 11: inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 15 augustus 2012.

Artikel 12: citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels voor terrassen 2012.