Toezicht en handhaving

 • Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van gemeente Zeewolde.
 • De boa’s hebben een signalerende en controlerende rol.
 • Toezicht houdt in:
  • het constateren van overtredingen
  • geven van informatie over bijvoorbeeld de uitleg van regels of het voorkomen van overtredingen.

Overlast? Doe een melding

Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat. De handhavers of inspecteurs proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Online melding doorgeven

Wat mag u van handhaving verwachten

 • Toezicht en Handhaving bouwt dagelijks mee aan een leefbaarder en veiliger Zeewolde. Toezicht en Handhaving is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Zij spreken mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treden handhavend op als dat nodig is. Zij werken nauw samen met de politie en andere externe partners.
 • Wij streven naar passend toezicht. Klachten van burgers worden serieus genomen.
 • Door slagvaardig te reageren op wat hij/ zij aantreft (‘zacht waar het kan, hard waar het moet’), zo kunnen wij de naleving van regels bevorderen.

 • Verminderen van overlast door onder andere hangjongeren, drugs- en drankmisbruik, verkeerd aanbieden van afval en ander oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte.
 • Verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in bepaalde gebieden door onder andere cameratoezicht.
 • Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte en het openbaar vervoer.
 • Wegslepen van hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerde voertuigen.
 • Woonfraude. Is er bijvoorbeeld sprake van illegale onder- of kamerhuur, of zijn er te veel bewoners in een woning?
 • Handhaving van de Alcoholwet. Wordt er op leeftijd gecontroleerd bij de verkoop van alcohol en voldoet alles aan de inrichtingseisen van horeca?

Taken inspecteurs

De inspecteurs in de bebouwde omgeving controleren en handhaven bij bedrijven en particulieren op:

 • Illegale bouw en gebruik. Voldoet alles aan de vergunning?
 • Verbouwingen naar kamers of appartementen. Zijn de juiste vergunningen voor splitsingen aanwezig?
 • Toezicht garagebedrijven. Voldoet alles aan de milieuwetten en regels?
 • Bij ongevallen en calamiteiten zoals een grote brand of een gaslek controleren de inspecteurs op de bouwkundige veiligheidsaspecten. Ook bekijken zij de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ze inventariseren de situatie en nemen maatregelen die nodig zijn om gevaar te voorkomen.

De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid en van het handhavingsbeleid. Boa’s vormen hierin een sleutelrol. Zij kunnen daar ingezet worden waar het nodig is. Hiermee heeft de gemeente een direct instrument in handen voor sturing op leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben de boa’s een signaalfunctie die gebruikt kan worden voor gemeentelijk beleid.